Graur, ElenaManagement: Ghid metodic: Pentru toate specialitățile la ciclul 1/ Elena Graur, Tatiana Baran; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM).- Chișinău: UCCM, 2016.- 232 p.- ISBN 978-9975-81-014-2.

Lucrarea de față este un ghid metodic pentru activități de seminar la disciplina Management, cu scopul de autoevaluare a nivelului de pregătire în domeniul managementului. Ghidul include obiective de învățare, probleme, teste, teme de referat, exerciții, ce dă  posibilitate  fiecărui student al  tuturor specialităților ciclului I să-și dezvolte propriile competențe manageriale.

 

 

Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief).- Chişinău: UCCM, 2016.

Volume 3, Issue 1(5).-2016.-126 p.- ISSN 2345-1424, ISSN 2345 -1483

The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development at national and international levels. This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 15.817.06.28A).

Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief). Chişinău: UCCM, 2015. Volume 2, Issue 1. 122 p.

The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development and international levels. This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 15.817.06.28A).

 

Microbiologia produselor alimentare: Note de curs/ elaborate de Laurenția Artiomov; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist -Comercială din Moldova - Chișinău: UCCM,2015.- 135P.- ISBN 978-9975-81-006-7.

Această publicație este o sursă de învățare și studiere a microbiologiei produselor   alimentare: cerialelor, produselor  derivate, produselor de panificare, fructelor, legumelor, alcoolului, laptelui, cărnii, peștelui ș.a

 

Dictionar de termeni economici român - francez/ MOLDCOOP. Universitatea Cooperatist- Comercială din Moldova.: Valentina Scutelniciuc, Rodica Mațcan. - Chișinău: UCCM, 2015.- 136P.- ISBN 978-9975-81-003-6.

Dicționarul prezent  conține circa 4000 de cuvinte /temeni economici , amplasați în ordine alfabetică. Dicționarul  vine în ajutorul studenților ca un instrument practic de lucru.

 

Metode de determinare a indicilor calității grăsimilor alimentare: Îndrumar metodic/ Tudor Maleca; MOOLDCOOP, Universitatea ooperatist- omercială din Moldova. - Chișinău: UCCM, 2015.- 47p.- ISBN 978-9975-81-008-1.

Prezentul  îndrumar  metodic este  un ghid practic în cunoașterea și utilizarea  metodelor și tehnicilor de verificare,  apreciere a calitații grasimilor alimentare. Îndrumarul  vine în ajutorul studenților ce studiază la specialitățile Merceologie și comerț.

 

Sergiu Petrovici: doctor habilitat în economie, profesor universitar, Om emerit / Echipa de lucru: S. Muștuc, F. Pitușcan, R. Șveț; resp. de ed.: Ion Cojucaru; Moldcoop, - Chișinău: UCCM, 2015 (Tipografia UCCM). - 68P.-  ISBN 978-9975-095-97-8.

Studiul ilustrează momente ale evoluţiei doctorului habilitat în economie,  profesorului universitar, Omului emerit Sergiu Pertovici. Biobibliografia  diseminează, valorifică şi promovează rezultatele obţinute în vasta sa activitate de cercetare.

Microbiologia generală: Note de curs/ Laurenția Artiomov; MOLDCOOP,  Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chișinău: UCCM, 2014.-96 P. - ISBN 978-9975-114-77-6.

Definește  noțiunile generale  ale  microbiologiei, rolul  și importanța  microorganismelor în natură și în activitățile omului.

 

Management: Note de curs/ Elena Graur, Tatiana Baran; MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist- Comercială din Moldova.- Chișinău: UCCM,2014.- 512p.- ISBN 978-9975-114-97-4

Scopul principal ai lucrării constă în obținerea cunoștințelor din domeniul managementului, prin sistematizarea acestora, prin aplicarea algoritmilor de acțiune în sfertele de bază ale organizării activității, prin dezvoltarea aptitudinilor manageriale. Manualul este destinat studenților, masteranzilor, consultanților în domeniul învățămțntului economic.