BIBLIOTECA  ŞTIINŢIFICĂ

 

                             „Daţi-mi o bibliotecă şi voi construi o universitate”

                                        (Benjamin de Wheeler, prezidentul Universităţii din California, Berkeley)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   Raisa Şveţ,

         Şef al Bibliotecii Ştiinţifice,

       din 2010 până în prezent

 

         Biblioteca Ştiinţifică este o unitate indispensabilă a universităţii, ce a fost constituită în anul 1993 odată cu înfiinţarea UCCM, având  drept bază  fondul de documente al Colegiului Cooperatist Comercial din Moldova. Din 1998 bibliotecii ii este atribuită titlul de Bibliotecă Ştiinţifică.  Primul şef a fost dna Nina Chetruş, ce a stat la timona Bibliotecii universitare până în mai 1995. A fost succedată de alţi conducători, ce au contribuit la restructurarea, dezvoltarea, optimizarea  şi modernizarea acestei subdiviziuni în decursul a celor 20 de ani. Din mai 1995 până în decembrie 1997, Biblioteca Ştiinţifică a fost condusă de dna Daria Culeac. Începând cu decembrie 1997 în calitate de conducători au activat: dl Sorin Nazar (09.12.1997 – 01.10.1998), dl Dumitru Păsat (19.10.1998 – 19.02.1999), dna Iulia Melnic (16.06.1999 – 29.07.2009), dna Galina Zavtur (10.08.2009 – 27.11.2009), iar din ianuarie 2010 până în prezent Biblioteca Ştiinţifică este condusă de dna Raisa Şveţ.  Biblioteca Ştiinţifică a UCCM a devenit un centru spiritual al vieţii universitare, un imperativ al culturii informării şi învăţării, bazate pe tehnici şi tehnologii informaţionale moderne, pe formarea deprinderilor de gestionare a informaţiei.

            MisiuneaBibliotecii Ştiinţifice a UCCM este de a susţine şi sprijini procesul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, de a participa la procesul de informare, studiu şi cercetare al cadrelor didactice, studenţilor şi altor categorii socio-profesionale prin valorificarea şi comunicarea bazei documentare şi informaţiei necesare accesibile local sau la distanţă, de a facilita accesul diversificat şi operativ la toate sursele şi serviciile bibliotecii.

         Unul dintre obiectivele prioritare urmărite în cadrul programului de reorganizare, modernizare, automatizare şi dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice UCCM este implementarea unor servicii moderne, care să permită atât cititorilor bibliotecii, cât şi potenţialilor utilizatori ai universităţii, accesul la informaţii, prin valorificarea documentelor clasice, aflate în colecţiile proprii, dar şi prin valorificarea resurselor electronice.

Pe parcursul anilor strategiile de dezvoltare ale Bibliotecii Ştiinţifice UCCM au avut următoarele priorităţi:

*    dezvoltarea colecţiilor atât tradiţionale, cât şi electronice; 

*    perfecţionarea şi formarea continuă a personalului de bibliotecari;

*    dotarea cu echipamente; 

*    crearea şi diversificarea serviciilor noi de informare pentru utilizatori:

- Dezvoltarea bibliotecii digitale;

- Accesul on-line al publicului la biblioteca digitală de la toate terminalele locale şi de la distanţă;

-  Dezvoltarea paginii Web www.biblioteca.uccm.md;

- Organizarea Expoziţiilor virtuale;

- Consultarea documentelor electronice;

- Asigurarea accesului la Internet gratuit pentru utilizatori;

- Consultarea bazelor de date locale ale bibliotecii;

- Crearea posibilităţilor de tehnoredactare, scanare şi multiplicare;

- Digitizarea publicaţiilor retrospective, elaborate de către cadrele UCCM.

         Colecţiile de carte ale Bibliotecii Ştiinţifice reprezintă un autentic tezaur ştiinţific şi didactic, de factură economică: monografii, manuale, enciclopedii, dicţionare, cursuri universitare, autoreferate, ediţii periodice naţionale şi străine. Colecţiile sunt organizate şi dezvoltate în raport cu nevoile de informare ale utilizatorilor prin achiziţii, donaţii, schimb de carte,  asigurând creşterea numărului publicaţiilor, îmbogăţirea valorică şi de conţinut a bibliotecii. Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice UCCM constituie cca 64 mii volume .

         Principalele activităţi ale bibliotecii sunt: Dezvoltarea colecţiilor tradiţionale şi electronice; Prelucrarea şi Evidenţa documentelor, Catalogarea şi Indexarea; Conservarea publicaţiilor; Comunicarea colecţiilor.

 

 

                                                      Colectivul Bibliotecii Ştiinţifice                     

                  

       Rolul principal în realizarea cu succes a acestor procese îi revine colaboratorilor Bibliotecii, ce vădesc un nivel înalt de profesionalism, competenţă, creativitate, atitudine şi capacitatea de a percepe inovaţiile, implementând cu succes obiectivele direcţiilor de activitate. În prezent colectivul Bibliotecii Ştiinţifice este constituit din cinci specialişti, fiecare demonstrând dexterităţi şi competenţe, probând realizări  remarcabile pe parcursul anilor de activitate: Raisa Şveţ, şefa Bibliotecii Ştiinţifice, deţine gradul superior de calificare; Stela Tymofti,specialist de gradul I de calificare, coordonează direcţiile serviciilor  „Achiziţie şi prelucrare” şi „Asistenţă bibliografică şi informaţională”; Maria Burcovschii, calificată cu gradul I, responsabilă de Biblioteca Digitală şi sala electronică Mediateca; Elena Balinschi, gradul I de calificare,  diruguie activitatea serviciului „Comunicarea colecţiilor” şi Maria Darii, gradul II de calificare.

      Şi-au adus aportul considerabil în activitatea bibliotecii în aceşti 20 de ani şi alţi specialişti, precum ar fi: Daria Culeac, Sorin Nazar, Dumitru Pasat, Iulia Melnic, Virgilia Ţigănaş, Ana Usenco, Ludmila Vizitiu, Rita Barbalat, Ana Chicu, Ludmila Cotoman, Mariana Rotaru, Maria Dvininov, Denis Şveţ, Sergiu Sorocean.

     În fiecare an, cu scopul informării complete despre intrările noi, sunt organizate  Zile de informare,  devenite tradiţionale, se elaborează  trimestrial bibliografia curentă Catalogul noilor achiziţii. La solicitare se alcătuiesc bibliografii tematice şi biobibliografii printre care merită a fi menţionate:

 

1. Sergiu Petrovici: doctor habilitat în economie, profesor universitar, Om emerit.: [biobibliografie].  Echipa de lucru: Svetlana Muştuc, Oleg Ioncu, Stela Chicu; resp. de ed. R. Moroşan; red. V. Botnarciuc. Ch.: UCCM, 2010, 62 p.

 

2. Tudor Hariton Maleca: Biobibliografie. Alcăt. Iu. Melnic, G. Zavtur. Ch., 2000, 72 p.

           

3. Tudor Tuhari la 70 de ani: Biobibliografie. Alcăt. Iu. Melnic, G. Zavtur, S. Chicu. Ch.: Elena V.I., 2004, 59 p. ISBN 9975-929-23-0.

 

4. Tudor Maleca, rectorul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM), doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Om emerit: la cea de-a 70-a aniversare: [Biobibliografie]. Coord. ed. L. Şavga; red. şt. S. Guţu, V. Pâslaru; red. bibliogr. S. Chicu, M. Burcovschii. Ch.: UCCM, 2010, 216 p. ISBN 978-9975-4128-0-3.

 

       Pentru a spori eficienţa informării profesorilor şi studenţilor, anual sunt organizate peste 50 expoziţii tematice, zeci de activităţi culturale, 4-5 lansări de carte.  Drept exemplu pot servi întâlnirile cu scriitori şi cu personalităţi din diferite domenii ca: Maria Bieşu, Gleb Sainciuc, Valeriu Matei, Efim Tarlapan, I. Ţurcanu, M. Mardare, D. Apetre,  C. Partole,  I.  Diviza, Emil Galaicu- Păun, I. Ciocanu, N. Popa, I. Nechit, Ada Zaporojan, L. Handrabură, O. Serebrean, preotul paroh V. Rusu etc.

       Valorile şi tradiţiile universităţii, potenţialul creativ al studenţilor sunt promovate de  către cenaclul „Zbucium”, care se desfăşoară în cadrul bibliotecii şi cultivă relaţii armonioase între membrii săi, bazate pe similitudini culturale, artistice, ştiinţifice.

 

                  

Cenaclu „Zbucium”, organizat de colaboratorii Bibliotecii Ştiinţifice

       

      Acum, când am purces la o modernizare substanţială, Biblioteca Ştiinţifică UCCM trece într-o perioadă nouă de schimbare, cu deschidere spre viitor şi planuri măreţe spre modernizarea serviciilor informaţionale, dezvoltarea bibliotecii digitale, extinderea  colaborării cu alte instituţii infodocumentare.