Visitors Counter

TodayToday52
All DaysAll Days369073
Logged In Users 0

Wrapper

                         Drepturi si obligatii ale utilizatorilor
 
                                              Drepturi:
 
 1. Accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile bibliotecii în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Științifice a Universității Cooperatist - Comerciale din Moldova.
 2. Au drept de acces la serviciile bibliotecii studenții, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice, personalul didactic, auxiliar, administrativ și de întreținere al UCCM. Pot apela la serviciile bibliotecii și alți utilizatori din afara universității, în baza buletinului de identitate.
 3. Utilizatorii au dreptul de a beneficia de următoarele servicii:
 • consultarea documentelor în sala de lectură;
 • asistența de specialitate în regăsirea informației, orientare și îndrumare;
 • împrumutul de documente la domiciliu;
 • acces la cataloagele, fișierele tradiționale și electronice;
 • acces la Internet;
 • informare bibliografică, furnizare de referințe bibliografice la cerere, pe discheta, CD, stick, sau e-mail;
 • consultarea resurselor electronice disponibile pe site-ul Web al Bibliotecii: informații bibliografice și full-text;
 • acces la servicii contra cost conform Tabelul serviciilor cu plata aprobat de Consiliul de Administrație al UCCM din  25.01.2002;
 • expunerea sugestiilor și observațiilor în "Caietul de sugestii și reclamații al utilizatorilor".

 

 

 

 1. să respecte cu strictețe regulile de utilizare a colecțiilor, infrastructurii informaționale, produselor și serviciilor Bibliotecii Științifice;
 2. să manifeste un comportament decent, să folosească un limbaj civilizat și să se conformeze cerințelor conform Regulamentului privind Drepturile și obligațiile utilizatorilor;
 3. să nu transmită Carnetul de student altor persoane (documentele din colecțiile bibliotecii se eliberează doar în baza Carnetului de student);
 4. documentele din sala de lectură nu pot fi împrumutate la domiciliu (excepție făcând împrumutul de publicații în orele fără program al bibliotecii, conform Tabelului serviciilor cu plată, aprobat de rectorul UCCM 25.01.2002);
 5. utilizatorii externi pot beneficia de publicații numai în sala de lectură contra plată, conform Tabelului serviciilor cu plată;
 6. să verifice la primire starea fizică a documentelor de bibliotecă, semnalând eventualele nereguli constatate;
 7. să păstreze documentele împrumutate în stare bună, să nu facă însemnări, sublinieri sau alte deteriorări;
 8. să restituie în aceleași condiții documentele împrumutate;
 9. să restituie Bibliotecii la finele anului de studii toate documentele împrumutate;
 10. să semneze  Foaia de achitarestudenții, la absolvire, iar cadrele didactice la concediere, fără care nu li se va elibera Diploma ori actele personale;
 11. pot împrumuta cărți pe perioada de vară numai utilizatorii, care au înregistrările respective privind achitarea și nu au restanțe la facultate;
 12. studenții exmatriculați sunt obligați să restituie Bibliotecii documentele împrumutate;
 13. nu se admite sustragerea documentelor din colecțiile Bibliotecii;
 14. utilizatorii trebuie să utilizeze civilizat mobilierul, baza material tehnică și celelalte bunuri ale Bibliotecii;
 15. să nu consume în sălile de lectură alimente și băuturi;
 16. să respecte orarul de funcționare al Bibliotecii;
 17. nu este permis accesul pe site-uri cu alt conținut decât cel legat de învățământ și cercetare;
 18. accesul cu dischete, CD-uri și salvarea pe orice suport electronic se face numai cu acordul personalului bibliotecii;
 19. jocurile distractive, folosirea rețelelor de socializare în alte scopuri decât instructive și de cercetare sunt strict interzise;
 20. în caz de pierdere a unei publicații din colecția bibliotecii utilizatorul este obligat să substituie cu aceeași editie ori alt document considerat echivalent.

                                  Obligatiile utilizatorilor:

 

                                            Sanctiuni:

Dreptul de aplicare a sancțiunilor revin conducerii administrative a Bibliotecii conform Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Științifice UCCM, Ordinului nr. 213-P din 27.09.1999 și Ordinul nr.13-P din 28.01.2002;

 • pentru reținerea cărților împrumutate după ora și data stabilită utilizatorul va fi obligat să achite suma de 2.00 (doi lei) pentru fiecare zi de reținere a publicației;
 • utilizatorii care pleacă din sala de lectură cu publicații fără permisiunea bibliotecarului, vor fi supuși unei amenzi în mărime de 10.00 (zece lei);
 • în cazul deteriorării intenționate a documentelor din colecția bibliotecii se aplica o amendă în mărime de 25 (douăzeci și cinci) salarii minimale.

 

 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: