Index articol
Referinte bibliografice
SM ISO 690:2012
Toate paginile
 
Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

 

 

Conform STANDARDULUI  MOLDOVEAN

 

ISO 690:2012, Informare şi documentare-Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare.

 

Cărţi

 

1. Referinţe la cărţi tipărite şi publicaţii monografice

2. Referinţe la cărţi electronice şi publicaţii monografice online

3. Referinţe la contribuţii în publicaţii monografice tipărite

4. Referinţe la contribuţii în publicaţiile monografice online

 

Publicaţii seriale

 

5. Referinţe la publicaţii seriale tipărite

6. Referinţe la publicaţii seriale online

7. Referinţe la contribuţii în publicaţii seriale tipărite

8. Referinţe la contribuţii în publicaţiile seriale online

 

Site-uri web

 

9. Referinţe la un întreg site web

10. Referinţe la contribuţii specifice sau la părţi de site web

 

Programe de calculator

 

11.  Referinţe la un program de calculator

 

Brevete de invenţii

 

12. Referinţe la brevete de invenţii

 

 

 

 

 

1. Exemple de referinţe la cărţi tipărite şi

publicaţii monografice

 

Exemplul 1 (un autor)

 

1.PRISĂCARU, V. Economia întreprinderii. Ch.: UASM, 2011. 308 p. ISBN 978-9975-64-186-9.

 

2.VARZARI, P. Istoria gîndirii politice: note de curs. Ch.: Pontos, 2011. 286 p. ISBN 978-9975-51-295-4.  

 

Exemplul 2 (doi autori)

 

1. BALAN, I., ROMANCIUC, A. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung. Ch., 2008. 92 p. ISBN 978-9975-64-143-2. 4,1 c.a.

2. ЦИРКУНОВА, С., КОЗЛОВА, Н.Вопросы теории, истории и методика преподавания камерного ансамбля.Ch.: Pontos, 2011. 104 с. ISBN 978-9975-51-214-5.

 

Exemplul 3 (trei autori)

 

1. STARIŢÂNA, L., CUHAL, R., TIMUŞ, A. Instrumentarul de estimare a influemţei sistemului financiar-monetar asupra economiei reale. Ch.: IEFS, 2010. 166 p. ISBN 978-9975-4176-2-4.

 

Exemplul 4 (patru autori şi mai mulţi)

 

1. CHICUŞ, N., CIUBOTARU, N., GONŢA, Gh., NEGREI, I.,DOBZEU, M., GAVRILIŢĂ G. Istoria Românilor. Epoca modernă:manualpentru cl. a 11-a. Ch.: Ştiinţa, 2011. 200 p. ISBN 978-9975-67-766-0.

 

2. ROJCO, A., HRISTIUC, L., LIVIŢCHI, O., STREMENOVSCAIA, Z., VINOGRADOVA, V. Prestaţiile sociale şi impactul lor asupra reducerii sărăciei în Republica Moldova. Ch.: IEFS, 2011. 156 p. ISBN 978-9975-4295-4-2.

 

NOTĂ: Pentru lucrări cu patru sau mai mulţi autori, toate numele trebuie menţionate, după posibilitate. Dacă unele nume se omit, numele primului autor trebuie să fie urmat de „et. al.”

 

Exemplul 5 (cu coordonator şi alţi responsabili)

 

1. Diagnosticul situaţiei în comerţul interior şi priorităţi de dezvoltare. Coord. L. ŞAVGA. Ch.: UCCM, 2012. 104 p. ISBN 978-9975-4316-9-9.

 

2. Tudor Maleca, rectorul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM), doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, Om Emerit: biobibliogr. Coord. ed. L. ŞAVGA; red. şt.: S. GUŢU, V. PÂSLARU; red. bibliogr. S. CHICU. Ch.: UCCM, 2010. 216 p. ISBN 978-9975-4128-0-3.

 

Exemplul 6 (fără autori)

 

1.Anuarul statistic al Republicii Moldova 2005. Ch., 2005. 560 p. ISBN 9975-9828-2-4.

2.Production: yearbook 2003. Rome: FAO, 2004. 260 p. ISBN 92-5-005216-2.

 

2.  Exemple de referinţe la cărţi electronice şi

publicaţii monografice online

 

1. BULGARU, M., DILION, M. Concepte sociale ale asistenţei sociale: note de curs. [online]. Red. A. Strungaru. Chişinău, 2000, 316 p. ISBN 9975-917-50-X. Disponibil: http://tempus2010.usm.md/ManualePDF/ConcepteAS.pdf

 

2. MANAGEMENT of agricultural research: a trening manual [CD-ROM]. Roma: FAO, 1999. Cerinţe de system: Windows 95/98/ NT; 32 MB RAM; 11 MB hard disk space. ISSN 92-5-104351-9.

 

3. Exemple de referinţe la contribuţii în

publicaţii monografice tipărite

 

1. ANDRIEŞ-TABAC, S., CIOCANU, S.Cinci sigilii heraldice teritoriale basarabene din primul sfert al secolului al XIX-lea. În: Putna, ctitorii ei şi lumea lor. Bucureşti: Ed. Oscar Print, 2011, pp. 231-238. ISBN  978-9975-4316-9-9.

 

2. BOBANA, Gh. Implicaţii etico-valorice ale ştiinţei în societatea contemporană.În: Redimensionarea valorilor în contextul noii vecinătăţi cu Uniunea Europeană. Ch., 2011, pp. 41-64. ISBN 978-9975-64-143-2.

 

3. BOTNARENCO, T. Sistem computerizat pentru investigarea şi dezvoltarea rapidităţii reacţiei motrice de start la înotători. În: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi: materialele congr. şt. intern., 12-15 sept. 2011.Ch.: USEFS, 2011, vol. 1, pp. 196-198. ISBN 978-9975-4316-9-9.

 

4. JUC, V., VARZARI, P. Partide politice şi Organizaţii neguvernamentale.În: Republica Moldova: ed. encicl. Ed. a 2-a. Ch.: Institutul Studii Enciclopedice, 2011,pp. 724-739. ISBN 978-9975-4176-2-4.

 

5. SMITH, C. Problems of information studies in history. În: S. STONE, ed. Humanities information research. Sceffield: CRUS, 1980, pp. 27-30.

 

6. AНИКИН, В. Молодежь Молдовы: проблемы политической социализации и гражданского воспитания. În: Современное русское зарубежье. М.,2010, т. 6,кн. 2, pp. 18-24. ISBN978-9975-4316-9-9.

 

7. КВИЛИНКОВA, E. Календарные обычаи и обрядность. În: Гагаузы.Отв. ред.М.Н. ГУБОГЛО, Е.Н. КВИЛИНКОВА. М.: Наука, 2011, pp.352-367. ISBN 978-9975-4316-9-9.0,7 c.a.

 

4. Exemple de referinţe la contribuţii în

publicaţii monografice online

 

1. ȘAVGA, L., ȘAVGA, G., SURUGIU, T. Recent Trends and Strategic Focus of the Consumer Co-operatives in The Republic of Moldova. În:  Genossenschaften im Fokus einer neuen Wirtschaftspolitik[online]: Intern. Conf. on Cooperative Studies, Wien, 2012. Teilband IV: Länderstudien. Hg.: J. Brazda, M. Dellinger, D. Rößl. Wien: LIT VERLAG, 2012, pp. 1367-1379. Disponibil:

 http://www.lit-verlag.de/ebook/505156/Genossenschaften_im_Fokus_Band4.pdf

 

2. NATIONAL RESEARCH COUNSIL [U.S.], Committee on the Training Needs of Health Professinals to Respond to Family Violence. Current Educational Activities in the Health Professions. În: Confronting Chronic Neglect: The education and training of Health Professionals on Family Violence [online]. Washington, DC: National Academy Press, 2002, pp. 35-44 [citat 23 June 2006]. Disponibil: http://www.darwin.nap.edu/openbook.php?record id=10127&page=35

 

5. Exemple de referinţe la publicaţii seriale tipărite

 

1.  Bulletin trimestriel. Institut arheologique du Luxemburg. 1925- . ISSN 0020-2177.

 

6. Exemple de referinţe la publicaţii seriale online

 

1.  AJET : Australasian Journal of Educational Technology [online]. Australia: ASCILITE, Winter 2000, vol. 16, nr. 2 [accesat 23 Oct. 2003]. ISSN 0814-673 X. Disponibil:

http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet16/ajet16.html

 

2.  Literatura şi arta. Chişinău, Moldova: Săptămânal al scriitorilor din Republica Moldova, Joi, 30 ianuarie 2014, nr. 5 (3570). [accesat 10 febr. 2014]. ISSN 1857-3835. Disponibil:

https://docs.google.com/file/d/0ByA7Kci8VpxBLTFtSTFjOVZXaDg/edit?pli=1

 

7. Exemple de referinţe la contribuţii în

publicaţii serialetipărite

 

Notă: Termenul „volum" şi termenii pentru părţile mai mici ale publicaţiei seriale pot fi omise,desemnarea numerelor fiind evidenţiată tipografic. Numărul volumului se indică cu litere aldine, iar numărul fasciculei, dacă este necesar, între paranteze rotunde.

EXEMPLU 6(3), 25-45.

Exemplele ce urmează sunt prezentate fără utilizarea desemnării volumului sau paginaţiei, conform standardului.

 

1. BALABAN, L.Some aspects of intercultural education (through studying religious music) in multiethnic spaces. Review of artistic education.Iaşi. 2011, nr. 1-2, 135-143. ISSN 2069-7554.

2. GANEA, V., SANDUŢA, T. Implicaţii metodologice referitor la mecanismul planificării financiare în cadrul întreprinderilor cooperaţiei de consum din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 67-71. ISSN 1857-4130.

 

3. PĂCURARU, V. La contextualité et la désambiguïsation sémantique des signes     lexicaux. Studii şi Cercetări de Onomastică şi Lexicologie (SCOL). 2011, 3(1-2), 240-260. ISSN 2065-7161.

4.  ŞAVGA, L., JALENCU, M., ŢURCANU, GH., ŞAVGA, G. Implementarea sistemelor de management integrat în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova: probleme, viziuni, perspective. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Chişinău: UCCM, 2011, vol. 8, 241-249. ISSN 1857-1239.

 

5. ВИЗИТЕЙ, Н.,МАНОЛАКИ, В. Идея Олимпизма: о необходимости и возможности  конкретизации. Теория и практика физической культуры. Москва,  2011, № 1, 43-47. ISSN 0040-3601.

 

8. Exemple de referinţe la contribuţii în

publicaţii seriale online

 

1. TCACIUC, Cl., HACINA, L., GUŢU, A. Study on corporate social responsibility of cooperative enterprises in the Republic of Moldova. Economy, Transdisciplinarity, Cognition[online]. Bacău,  România. 2012, 15 (1), 218-225. ISSN 2068-7389. Disponibil: 

http://www.ugb.ro/etc/etc2012no1/28fa.pdf

 

2. TIMUŞ, A., DERJANSCHI, V. The effect of ignoring the forecast of dangerous species development agrotis segetum den et schiff on a sweet corn. În: Buletin USAMV Cluj-Napoca. [online]. 2007, vol. 63: Agriculture, 12-15.[citat 27 dec. 2011]. ISSN 1843-536X. Disponibil: http://journals.usamvcj.ro/agriculture/article/viewFile/1299/1272

 

Exemple de referinţe la contribuţii în

reviste internaţionale ISI (cu Impact Factor)

 

3.  DINU, V., SCHILERU, I., ATANASE, A. Atitudinea consumatorilor români faţă de etichetarea ecologic a produselor. Amfiteatru economic [online]. Bucureşti, 2012, nr. 31, 8-24. ISSN 1582-9146 (IF: 0,757). Disponibil:

 http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=45

 

4. DRAENERT, F., KÄMMERER, P., PALARIE, V., WAGNER, W. Vertical bone augmentation with simultaneous dental implantation using crestal biomaterial rings: a rabbit animal study. Clin Implant Dent Relat Res [online]. 2012, nr. 14 (Suppl. 1), 169-174. ISSN 1523-0899. (IF: 3.532). Disponibil:

 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1708-8208/issues

 

9. Exemple de referinţe la un întreg site web

 

1. Word Without Borders: The online magazine for international literature. PEN American Center, ©2005 [citat 12 July 2006]. Disponibil:

 http://www.wordswithoutborders.org

 

10. Exemple de referinţe la contribuţii specifice  

sau la părţi de site web

 

1.CLARC, Carol. On the threshold of a brave new world. In: Blueprint of the body [online]. CNN.com, 2000 [citat 24 August 2000; 10:25 EST]. In-depth specials. Disponibil:

http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/genome/storey/overview/

 

2. FREEMAN, John. Book reviews pushed to the margins [online]. The blog books. Guardian Unlimited, 25 April 2007, 12:27 BST [citat 26 April 2007]. Disponibil:

http://blogs.guardian.co.uk/books/2007/04/last_week_the_london_book.html

 

3. RAX, Salam. Where Is Raed? [online]. Blogger. 21 Feb. 2003, 19:17 [citat 10 July 2006]. Disponibil:

 http://dear_raed.blogspot.com. Path: Homepage; archive; 02/01/2003-02/28/2003.

 

4. Internet forum. Wikipedia: The Free Encyclopedia. 7 July 2006, 11:32 [citat 10 July 2006, 12:28]. Disponibil:

 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_forum

 

11. Exemple de referinţe

la un program de calculator

 

1. APPLE COMPUTER, INC. Mac OS X Update 10.4.7 Intel [software]. 27 June 2006 [citat 15 July 2006]. Disponibil:

http://www.apple.com Calea: Homepage; Mac OS X; downloads; Apple.

 

2. MOZILLA FOUNDATION. Mozilla Firefox 1.5 [software]. 29 November2005 [citat 21 July 2006]. Available from: http://www.firefox.web.com

 

3. PARALOG AB. 3RIP® [program]. Versiune 4.0. Stockholm: Paralog, 1981 [citat 20 March 1990].

 

12. Exemple de referinţe

la brevete de invenţii

 

1. KOHANOVSCHI, Gh., BAJURA, T. Instalaţie pentru întreţinerea scroafei şi purceilor (variante) şi procedeu de creştere a lor. Brevet de invenţie de scurtă durată 47 Z(MD), A01K 1/02. Data depozit 19.05.2008. Publicat 31.07.2009. BOPI. 2009, nr. 7, 47-48.

 

2. WINGET LTD. Detachable bulldozer attachment for dumper vehicles. Inventor: Reginald John ENGLAND. 8 March 1967. Appl: 10 June 1963. Int.Cl: E02F 3/76. GB Cl: E1F 12. GB Patent Specification 1060631.

 

Ordonarea listelor alfabetice de referinţe

 

Listele alfabetice de referinţe trebuie ordonate conform principiilor prezentate în următoarele puncte, bazându-se pe primul element al referinţei.

a) Lucrările proprii ale unui autor precedă orice document, citat de el/ea.

b) O înregistrare cu un singur autor precedă înregistrări cu doi sau mai mulţi autori cu acelaşi nume iniţial.

c) Multiple înregistrări ale unui singur autor sunt aranjate cronologic, în ordine crescătoare.

d) Înregistrările cu mai mulţi autori, primul autor fiind unul şi acelaşi, pot fi aranjate în ordine cronologică după înregistrările sinestătătoare ale primului autor sau cu un singur coautor, în scopul corespunderii citărilor din sursa de informare care conţin numele primului autor, urmat de “et al.” după dată.

e) Autorii colectivi (cum ar fi instituţii) sunt ordonaţi alfabetic, după primul cuvânt

semnificativ al numelui.

În circumstanţe speciale, poate fi utilizată o ordonare alternativă, dacă ea se aplică uniform la toate referinţele. De exemplu, în listele de referinţe, ordonate sistematic sau pe subiecte, adesea se cuvine ca titlul să fie primul, iar autorul al doilea. În listele de hărţi, regiunea poate fi menţionată prima. În listele de materiale ale imaginilor în mişcare, primul element, de regulă, este titlul.