Visitors Counter

TodayToday153
All DaysAll Days365138
Logged In Users 2

Wrapper

Monday, 26 May 2014 15:54

 

Drept civil

 

1237 explare,

377titluri

2014

 

Dandara, Liliana. Curriculum la disciplina Drept civil: obligaţ

ii:Pentru studenţii UCCM, de la ciclul I univ., spec. 381.1 Drept /L.

Dandara; MOLDCOOP, UCCM.-Ch.:UCCM,2014.-32 p.-ISBN 978-9975-114-70-7.

 

Baieş, Sergiu. Drept civil:Partea generală. Persoana fizică.

Persoana juridică/S. Baieş, N. Rşşca; USM.-Ed. a 5-a.-Ch.:S.n.,2014.-392

p.-ISBN 978-9975-53-306-5.

 

Mîţu, Gheorghe. Reprezentarea şi intermedierea în dreptul pri-

vat:Studiu monografic/Gh. Mîţu.-Ch.:S.n.,2014.-386 p.-ISBN 978-9975-

4276-1-6.

2012

 

Ciochină-Barbu, Ioan. Drept civil. Obligaţiile:În reglementarea

noului Cod Civil/I. Ciochină-Barbu; Univ. "G. Bacovia" din Bacău.-Iaşi:

PIM,2012.-356 p.-ISBN 978-606-13-0832-3.

 

Ciochină-Barbu, Ioan. Drept civil. Persoanele:În reglementarea

noului Cod Civil/I. Ciochină-Barbu; Univ. "G. Bacovia" din Bacău.-Iaşi:

PIM,2012.-356 p.-ISBN 978-606-13-0825-5.

 

2011

 

Dandara, Liliana. Drept civil:(Alte drepturi reale): Note de

curs/L. Dandara; MOLDCOOP, UCCM.-Ch.:UCCM,2011.-92 p.-ISBN 978-9975-

4198-1-9.

 

Dandara, Liliana. Culegere de teste la dreptul civil/L. Dandara;

MOLDCOOP, UCCM.-Ch.:UCCM,2011.-116 p.-ISBN 978-9975-4198-2-6.

 

 

2009

 

Кибак, Г., Мишина, Т. Гражданское право. Особенная часть. K.: CEP USM, 2009. 5005 p.

 

2008

 

Codul civil al Republicii Moldova cu ultimile modificari si

completari septembrie 2008/Parlamentul RM.-Ch.:Lavilat-Info SRL,2008.-

320 p.-ISBN 978-9975-4016-1-6.

2007

 

Urs, Iosif. Drept civil:Prezentare teoretica, prezentare practi-

co-aplicativa: doctrina, spete, intrebari si exercitii, vocabular, teste

grila/I.R. Urs, C. Todica.-Buc.:Ed. Universitara,2007.-462 p.-ISBN 978-

973-749-137-4.

Baieş, Sergiu. Drept civil:Partea generală. Persoana fizică.

Persoana juridică/S. Baieş, N. Ro·ca; USM.-Ed. a 3-a.-Ch.:F.E.P. "Tipografia Centrală",2007.-416 p.-ISBN 9975-78-389-9.

 

2006

 

Urs, Iosif Robi. Drepturile reale:Prezentare teoretica, prezentare practico-aplicativa: doctrina, spete, intrebari si exercitii, vocabular, teste grila/I.R. Urs.-Buc.:Ed. Universitara,2006.-382 p.-ISBN

973-749-083-5

 

2005

 

Programa la disciplina "Drept civil":pentru stud. spec. 1001.01

"Drept economic" şi 1002 "Drept şi activitate vamală"/alcăt.: L. Dandara;

UCCM.-Ch.:Bons Office,2005.-72 p.-ISBN 9975-929-245-7.

 

Baieş, Sergiu. Drept civil:Drepturile reale principale/S. Baieş,

N. Roşca; USM.-Ch.:"Tipografia Centrală",2005.-302 p.-ISBN 9975-78-

398-8.

 

Гражданский кодекс Республики Молдова:с последними изменениями

и дополнениями: сентябрь 2005/Парламент РМ.-K.:S.C. "Lavilat-Info",

2005.-343 p.

 

Codul civil al Republicii Moldova:cu ultemele modificări şi

completări: octombrie 2005/Parlamentul RM.-Ch.:S.C. "Lavilat-Info",2005.

-320 p.

 

Baieş, Sergiu.Drept civil:Drepturile reale principale/S.Baieş,

N.Roşca; USM.-Ch.:Tipografia Centrală,2005.-302 p.-ISBN 9975-78-398-8.

 

Drept civil:Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor.V.

II/S. Baieş, V. Volcinschi, V. Cebotari şi a.-Ed. a 2-a.-Ch.:Ў.S.F.E.P."T

ipografia Centrală",2005.-528 p.-ISBN 9975-78-428-3.

 

Baieş, Sergiu. Drept civil:Partea generală. Persoana fizică.

Persoana juridică/S. Baieş, N. Ro·ca; USM.-Ed. a 2-a.-Ch.:F.E.P. "Tipografia Centrală",2005.-400 p.-ISBN 9975-78-389-9

 

2004

 

Drept civil. Persoanele/Aut.: I. Trofimov, V.Zavatin,S. Sîrbu, Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI a RM.-Ch.:S.n.,2004.-172 p.-ISBN

9975-935-24-9.

 

Mocanu, Livia. Garanţiile reale mobiliare:Rolul lor în executarea obligaţiilor comerciale/L.Mocanu.-Buc.:All Beck,2004.-256 p.-Bibliogr.:P.229-239.-ISBN 973-655-514-3.

 

Baieş, Sergiu. Drept civil:Partea generală. Persoana fizică.

Persoana juridică/S. Baieş, N. Roşca; USM.-Ch.:F.E.P. "Tipografia Centrală",2004.-464 p.-ISBN 9975-78-302-3.

 

Cojocari, Eugenia. Drept civil :(Partea generală ·i specială): în

întrebări ·i răspunsuri/E. Cojocari, V. Cojocari; Inst. Nistrean de

Econ. şi Drept din Moldova.-Ed. I-a.-Ch.:S.n.,2004.-260 p.-Bibliogr.: P.

161-166.-ISBN 9975-9812-1-6.

2003

 

Boroi, Gabriel. Drept civil:Curs selectiv: Teste grilă/Gabriel

Boroi, Liviu Sănciulescu.-Ed. a II-a revăzută.-Buc.:ALL Beck,2003.-704

p.-ISBN 973-655-302-7.

 

Codul civil al Republicii Moldova.-Ch.:S.n.,2003.-320 p.

 

Drept civil. Drepturi reale:Note de curs/E. Cojocari, M. Cu·

mir, C. Ciobanu, V. Cojocari; Inst. Nistrean de Econ. şi Drept din Moldova.-Ch.:S.n.,2003.-180 p.-Bibliogr.: P. 161-166.-ISBN 9975-9631-6-1.

 

 

2002

 

Codul civil al Republicii Moldova/Resp. de ediţie Lidia Macovei.- Chişinău:Cartea ,2002.-892 p.-ISBN 9975-9707-0-2.

 

Drept moldovean. Proiectul codului civil.Nr.1/Resp. M. Buruiană.

- Chişinău:Cartier,2002.-451 p.-ISBN 9975-79-147-6.

 

Adam, Ioan. Drept civil. Drepturile reale/Ioan Adam.-Bucureşti:

ALL BECK,2002.-805 p.-("Juridica").-â.-ISBN 973-655-206-3.

 

Palii, Victor. Contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile:Autoref. al tezei de dr. în ·t. juridice; Spec. 12.00.03 - Drept

civil/Victor Palii; USM.-Chişinău,2002.-27 p.

 

Chibac, Gh. Drept civil:Prelegeri. Unele categorii de obligaţii/

Gh. Chibac, D. Cimil; USM.-Ed. a doua, revăzută şi completată.-Chişinău:

 

2001

 

Baieş, Sergiu. Drept civil:Partea generală. Drepturile reale.

Teoria generală a obligaţiilor (Scheme)/S. Baieş, N. Roşca.-Chişinău:FEP

"Tipografia Centrală",2001.-ISBN 9975-78-096-2.

 

Radu, Dumitru. Drept procesual civil/D. Radu, Gh. Durac.-IAşi:

Junimea,2001.-(Seria "Jus").-ISBN 973-37-0581-0.

 

Мурадьян, Э.М. Образцы гражданско-правовых документов.-Москва:"

Юристь",2001.-763 с.-("res cottidiana").-ISBN 5-7975-0268-2.

 

Baieş, Sergiu. Drept civil:Partea generală. Drepturile reale.

Teoria generală a obligaţiilor (Scheme)/S. Baieş, N. Roşca.-Chişinău:FEP

"Tipografia Centrală",2001.-ISBN 9975-78-096-2.

 

Римское частное право:Учебник/Под ред. проф. И.Б. Новицкого,проф. И.С. Перетерского.-Москва:Юристпруденция,2001.-448 с.-ISBN 5-8401-

0092-7.

 

Российское гражданское право:Учебник/Под ред. З.Г. Крыловой, Э.П. Гаврилова.-Москва:Центр ЮрИнфоР,2001.-439 с.-ISBN 5-89158-067-5.

 

Chiriac, Andrei. Aspecte istorico-teoretice a persoanei juridice

în legislaţia Republicii Moldova:Autoref. al tezei de dr. în drept: Spec.

12.00.03 - Drept civil/A. Chiriac; USM; Fac. de Drept.-Chi·inău,2001.-

26 p.

 

Codul civil:cu modificările şi completările până la 15 mai

2001.-Bucure·ti:Lumina Lex,2001.-303 p.-ISBN 973-9186-44-0.

 

Neculaescu, Sache.Introducere în dreptul civil/S. Neculaescu.-

Buc.:Lumina Lex,2001.-256 p.-ISBN 973-588-406-2.

 

Boroi, Gabriel. Drept civil:Partea generală. Persoanele/Gabriel

Boroi.-Bucure·ti:ALL BECK,2001.-413 p.-("Juridica").-ISBN 973-655-117-2.

 

Neculaescu, Sache. Teoria generală a obligaţiilor: Drept civil:

Curs universitar/S. Neculaescu.-Buc.:Lumina Lex,2001.-447 p.-ISBN 973-

588-340-6

CE USM,2002.- 203 p.-ISBN 9975-70-179-5.

 

Кибак, Г.А. Гражданское право:Краткий курс лекций: Отдельные договорные обязательства/Г.А. Кибак; Молд. Гос. Ун-тет.-Изд. второе, доп.

и перераб. .-Кишинев:Изд. Центр Молд. Гос. Ун-тета,2002.-238 с.-ISBN

9975-70-162-0.

 

Molcuţ, Emil. Drept roman:Curs pentru învăţămîntul la distanţă.

Cartea I/Emil Molcuţ, Nicolae Topârceanu; Univ. "Titu Maiorescu".-Buc.:

Edit. Univ. "Titu Maiorescu",2002.-143 p.-ISBN 973-99098-3-3.

 

Anghel, I.M. Dreptul roman:(man.)/I.M. Anghel.-Ed. a IV-a rev. şi

adăujită.-Buc.:Lumina Lex,2002.-444 p.-ISBN 973-588-288-4.

 

Codul civil al Republicii Moldova/Resp. de ed. Lidia Macovei.-

Ch.:Cartea,2002.-892 p.-ISBN 9975-9707-0-2.

 

2000

 

Постатейный коментарий к Гражданскому процессуальному кодексу

РСФСР/Авт.: А.П. Рыжаков, Д.А. Сергеев.-2-е изд., испр. и доп.-Москва:"

Статут",2000.-717 с.-ISBN 5-8354-0011-X.

 

Арбитражный процесс:Учебник/Под ред. проф. В.В. Яркова.-Москва:

"Юристь",2000.-479 с.-("Institutiones").-ISBN 5-7975-0129-5.

 

Нерсесов, Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском

праве/МГУ им. М.В. Ломоносова; Кафедра Гражданского Права Юридического

Факультета.-Москва:"Статут",2000.-285 с.-("Классика российской цивилистики").-ISBN 5-89398-016-6.

 

Права человека:Учебник для вузов/Коммисия по правам человека;

Ин-т государства и права РАН; Отв. ред. др. юрид. наук Е.А. Лукашева.-

Москва:"Норма",2000.-573 с.-ISBN 5-89123-352-5.

 

Chelaru, Eugen. Curs de drept civil. Drepturile reale principale/E. Chelaru.-Bucureşti:ALL Beck,2000.-ISBN 973-9435-97-1.

 

Гражданское право России:Учебник.Ч. первая/Под ред. З.И.Цыбуленко.-Москва:Юристь,2000.-464 с.-("Institutiones").-ISBN 5-7975-0076-0.

 

Гражданское право:Учебник.Т. 1/Отв. ред. проф. Е.А. Суханов.-2-

е изд., перераб. и доп.-Москва:БЕК,2000.-816 с.-ISBN 5-85639-250-7.

 

Гражданское право:Учебник.Т. 2; Полутом 1/Отв. ред. проф. Е.А.

Суханов.-2-е изд., перераб. и доп.-Москва:БЕК,2000.-704 с.-ISBN 5-

85639-252-2.

 

Гражданское право:Учебник.Т. 2; Полутом 2/Отв. ред. проф. Е.А.

Суханов.-2-е изд., перераб. и доп.-Москва:БЕК,2000.-544 с.-ISBN 5-

85639-252-2.

 

Гражданский процесс:Краткое пособие: краткое пособие для подготовки к экзамену/Ред. проф. В.В. Ярков.-Москва:БЕК,2000.-288 с.-ISBN 5-

85639-281-7.

 

Costin, Mircea N.Dicţionar de drept civil:A-C.Vol. I:A-C/Mircea

N. Costin, Mircea C. Costin.-Bucure·ti:Lumina Lex,2000.-382 p.-ISBN 973-

588-015-6.

 

1999

 

Codul civil al Republicii Moldova cu modificari şi completari

pâna ân 26 octombrie 1999.-Chşinau:USM,1999.

 

Ungureanu, Ovidiu. Manual de drept civil:Partea generală: Curs

universitar/Ovidiu Ungureanu.-Ed. a IV-a.-Buc.:All Beck,1999.-240 p.-

ISBN 973-9435-83-1.

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 04 June 2014 09:13
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: