Visitors Counter

TodayToday142
All DaysAll Days365127
Logged In Users 2

Wrapper

Friday, 06 June 2014 09:16

 

Drept comercial

 

 

457 ex.

180 titl.

 

2014

 

Dandara, Liliana. Curriculum la disciplina Dreptul afacerilor:

Pentru studenţii tuturor spec. /L. Dandara, D. Furtună; MOLDCOOP, UCCM.-

Ch.:UCCM,2014.-20 p.-ISBN 978-9975-114-76-9.

 

 

2012

 

Amititeloaie, Alexandru. Dreptul afacerilor/A. Amititeloaie.-Ed.

a 3-a, rev. şi actualizată.-Ia·i:Junimea,2012.-366 p.-ISBN 978-973-37-

1583-2.

 

Прицюк, Людмила Анатолiiвна. Органiзацiйно-економiчний механiзм

функцiонування пiдприемств-посередникiв на спецiалiзованому pинку:Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: Спец. 08.00.04 екон. та упр. пiдпр./Л.А. Прицюк; Львiвська Комерцiйна Академiя.-Львiв: ЛКА,2012.-20 p.

 

AGEPI. Laureaţi ai Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de

Proprietate Intelectuală/alc.: A. Fodea; AGEPI.-Ch.:AGEPI,2012.-100 p.

 

AGEPI. Raport anual=Annual report:2011/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2012.-

110 p.

AGEPI. Culegere de acte normative în domeniul dreptului de autor

şi al drepturilor conexe/AGEPI; alc.: I. Ţîganaş, O. Belei.-Ch.:AGEPI,

2012.-268 p.-ISBN 978-9975-911-71-9.

 

AGEPI. Cum se protejează un soi de plantă în Republica Moldova/

AGEPI; alc.: M. Rojnevschi, N. Nadiojchina, A. Gu·an.-Ch.:AGEPI,2012.-20

p.-(Biblioteca de proprietate intelectuală).

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 1/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2012.-234 p.

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 2/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2012.-200 p.

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 3/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2012.-162 p.

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 4/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2012.-178 p.

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 5/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2012.-312 p.

 

AGEPI. Proprietatea intelectuală în cifre:Indicatori statistici

privind funcţionarea sistemului naţional de proprietate intelectuală al

RM în perioada 1993-2011/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2012.-32 p.-ISBN 978-9975-911-

73-3.

 

 

AGEPI. Dreptul de autor şi drepturile conexe:Manual/AGEPI.-Ch.:

AGEPI,2012.-256 p.-ISBN 978-9975-79-801-3.

 

2013

 

AGEPI. 20 ani=AGEPI 20 years/alc.: L. Bolocan, V. Andriuţă, S. Tacu; trad.: N. Calpacci; AGEPI.-Ch.:AGEPI,2013.-144 p.-ISBN 978-9975-

911-84-9.

 

2011

 

Dandara, Liliana. Curriculum la disciplina Drept comercial/L.

Dandara; MOLDCOOP, UCCM.-Ch.:UCCM,2011.-56 p.-ISBN 978-9975-4198-4-0.

 

Gasperini, Nathali. Legislaţia şi politicile în domeniul societăţ

ilor comerciale:Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standar-

dele UE/N. Gasperini.-Ch.:"Policor" SRL,2011.-266 p.-ISBN 978-9975-4191-

3-0.

Roşca, Nicolae. Dreptul afacerilor/N. Ro·ca, S. Baieş; USM, Fac.

de Drept, Catedra Dreptul Antreprenoriatului.-Ed. a 3-a.-Ch.:S.n.,

2011.-573 p.-ISBN 978-9975-53-052-1.

 

AGEPI. ABC-ul proprietăţii intelectuale/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-

40 p.-ISBN 978-9975-9539-2-4.

 

AGEPI. Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii

industriale.Vol. III:Invenţii/AGEPI; alc.: D. Chiro·ca, T. Jovmir, A.

Gu·an [et al.].-Ch.:AGEPI,2011.-378 p.-ISBN 978-9975-911-64-1.

 

AGEPI. Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii

industriale.Vol. I:Desene ·i modele industriale/AGEPI; alc.: D. Chiroşca, S. Leviţchi.-Ch.:AGEPI,2011.-258 p.-ISBN 978-9975-911-61-0.

 

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 8/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-154 p.

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 9/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-214 p.

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 10/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-216 p.

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 1/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-158 p.

 

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 11/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-192 p.

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 12/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-206 p.

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 7/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-256 p.

 

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 2/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-160 p.

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 5/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-154 p.

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 6/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-312 p.

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 3/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-152 p.

 

AGEPI. Buletin oficial de proprietate industrială=The Official

Bulletin of Industrial Property:Nr. 4/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2011.-162 p.

 

AGEPI. Как получить патент на изобретение в Республике Молдова/

AGEPI; кол. сост.: А. Гушан, Т. Жовмир.-К.:AGEPI,2011.-32 p.-(серия "

Библиотека интеллектуальной собственности").

 

AGEPI. Cum se brevetează o invenţie în Republica Moldova/AGEPI;

red.: A. Zavalistîi.-Ch.:AGEPI,2011.-32 p.-(Biblioteca de proprietate

intelectuală).

 

AGEPI. Cum se înregistrează o marcă în Republica Moldova/AGEPI;

alc.: N. Mogol, S. Leviţchi.-Ch.:AGEPI,2011.-28 p.-(Biblioteca de prop-

rietate intelectuală).

 

AGEPI. Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova/

AGEPI; alc.: A. Lupan, A. Zavalistîi; red. A. Zavalistîi.-Ch.:AGEPI,

2012.-48 p.

 

AGEPI. Cum se înregistrează un desen şi un model industrial în

Republica Moldova/AGEPI; alc.: S. Leviţchi, L. Goremîchina; tehnored.:

E. Maisteriuc.-Ch.:AGEPI,2011.-32 p.-(Biblioteca de proprietate intelec-

tuală).

 

2010

 

Legislaţia şi politicile în domeniul proprietăţii intelectuale=

Intelectual property law and policy:Armonizarea legislaţiei Republicii

Moldova cu standardele UE/E. Stuart, E. Fano, L. Scales [et al.].-Ch.:"

Sinectica-Com" SRL,2010.-277 p.-ISBN 978-9975-4099-2-6.

 

Бабурин, С.Н. Торговое дело и торговое право:Сборник докладов и

статей/С.Н. Бабурин; РГТЭУ.-М.:Изд-во РГТЭУ,2010.-184 p.-ISBN 978-5-

87827-401-2.

 

AGEPI.Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii

industriale.Vol. IV:Mărci/AGEPI; alc.: V. Bliuc, D. Stici.-Ch.:AGEPI,

2010.-328 p.-ISBN 978-9975-911-65-8.

 

Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii industriale.Vol. V:Indicaţii geografice, denumiri de origine şi speci- alităţi

radiţionale garantate/AGEPI; alc.: L. Bolocan, S. Munteanu, D.

Stici.-Ch.:AGEPI,2010.-338 p.-ISBN 978-9975-911-27-6.

 

2008

 

Каленик, А.В. Коммерческое (предпринимательское) право:Учеб./А.

В. Каленик; МГУ.-3-е изд., перераб. и доп.-К.:S.n.,2008.-352 с.-ISBN

978-9975-9701-9-8.

 

Armeanic, Alexandru. Drept financiar/A. Armeanic; ASEM.-(Ed. a

2-a, rev. Şi adăugită).-Ch.:ASEM,2008.-300 p.-ISBN 978-9975-75-425-5.

 

Şaguna, Dan Drosu. Drept fiscal/D.D. Şaguna, D. Şova.-Ed. 2.-

Buc.:C.H. Beck,2008.-349 p.-Curs universitasr.-ISBN 978-973-115-353-7.

 

Orga-Dumitriu, Gina. Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri/G. Olga-Dumitriu.-Buc.:C.H. Beck,2008.-285 p.-(Praxis).-Bibliogr.: p. 273-282.-ISBN 978-973-115-309-4.

 

Armeanic, Alexandru. Drept financiar/A. Armeanic; ASEM.-(Ed. a

2-a, rev. şi adăugită).-Ch.:ASEM,2008.-300 p.-ISBN 978-9975-75-425-5.

 

Criclivaia, Diana. Fenomenul dublei impuneri: aspecte teoretice

şi practice/D. Criclivaia, R. Hîncu; ASEM; Catedra Investiţii şi Pieţe

de Capital.-Ch.:ASEM,2008.-231 p.-Bibliogr.: p.164-182.-ISBN 978-9975-

75-436-1.

 

AGEPI. Culegere de acte normative în domeniul proprietăţii

industriale.Vol. II:Soiuri de plante/AGEPI; alc.: D. Chiro·ca, M. Rojne-

vschi, A. Gu·an, D. Stici.-Ch.:AGEPI,2009.-242 p.-ISBN 978-9975-911-63-4.

 

 

2007

 

Романова, Е.В. Правила торговли и защита прав продавца/Е.В. Романова.-М.:ИТК "Дашков и К",2008.-350 p.- .-Библиогр.: с. 343-350.-ISBN

978-5-91131-520-7.

 

AGEPI. Lecturi AGEPI:Comunicări prezentate la simpoz. anual

internaţ. ·t.-practic privind protecţia proprietăţii industriale (ed. X,

19-20 apr. 2007)/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2007.-200 p.-ISBN 978-9975-911-03-0.

 

 

 

2006

Volcinschi, Victor. Drept economic (Dreptul antreprenorului):Suport de curs la specializarea dreptul economic/V. Volcinschi, E. Cojocari; USM.-Ch.:Business-Elita,2006.-426 p.-Bibliogr. p. 422-426.-ISBN 978-

9975-4002-2-0.

 

Roşca, Nicolae. Dreptul afacerilor.Vol. 2/N. Roşca, S. Baieş;

USM, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Antreprenoriatului.-Ch.:Î.S.F.E.-P.

"Tipografia Centrală",2006.-432 p.-ISBN 978-9975-78-149-7.

 

Тедеев, А.А. Банковское право:Учеб. пособие/А.А. Тедеев; Межд.

Акад. Предпринимательства.-M.:OOO "Изд. "Элит",2006.-264 с.-ISBN 5-

902404-59-2.

 

Пронин, К.В. Защита коммерческой тайны/К.В. Пронин.-М.:ГроссМе-

дия,2006.-144 с.-ISBN 5-476-00309-6.

 

Международное коммерческое право:Учеб. пособие/С.-Петерб. филиал Ин-та гос. и права РАН; под ред. В.Ф. Попондопуло.-2-е изд., стер.- М.:Омега-Л,2006.-472 с.-(Высшее юридическое образование).-ISBN 5-365-

00042-0.

 

Шестаков, А.В. Конкурсное право:Учеб. пособие/А.В. Шестаков.-20е изд., стер.-М.:МГИУ,2006.-456 с.-Библиогр. с. 303-306.-ISBN 5-276-00749-7.

 

Инкотермс 2000:Межд. правила толкования торговых терминов: Вып.

nr.10.-М.:Юрайт-Издат,2006.-74 с.-(Правовая библиотека).-ISBN 5-94879-

608-6.

 

Cucu, Cristina. Contractele comerciale:Practică judiciară/C.Cucu, M. Gavri·.-Buc.:Ed. Hamangiu,2006.-373 p.-(Jurisprudenţă).-ISBN

973-87845-0-6.

 

 

2005

 

Costea, Carmen. Afaceri comerciale: abordări moderne/C. Costea.-

Buc.:ALL BECK,2005.-244 p.-ISBN 973-655-694-8.

 

Правила торговли. Защита прав потребителя. Защита прав продавца:Справ. пособие, комментарии/И.Д. Еналеева, О.С. Кулакова, М.И. Петров, К.В. Хасин.-Ростов н/Д:ИКЦ "МарТ",2005.-448 с.-(Юридическая практика).-ISBN 5-241-00518-8.

 

Angheni, Smaranda. Drept comercial:Pentru învăţămîntul economic/

S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica.-Ed. a 3-a, rev.-Buc.:Ed. Universitară,2005.-423 p.-ISBN 973-749-100-9.

 

Правила торговли. Защита прав потребителя. Защита прав продавца:Справ. пособие, комментарии/И.Д. Еналеева, О.С. Кулакова, М.И. Петров, К.В. Хасин.-М.-Ростов н/Д:ИКЦ "МарТ",2005.-448 с.-(Юридическая

практика).-ISBN 5-241-00518-8.

 

Pîrvu, Rodica. Dreptul se autor şi drepturile conexe/R. Pîrvu,

C.R. Romiţan.-Buc.:All Beck,2005.-119 p.-ISBN 973-655-650-6.

 

 

2004

 

Angheni, Smaranda. Drept comercial/Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica.-Ed. a III-a.-Buc.:ALL Beck,2004.-496 p.-ISBN

973-655-456-2.

 

Severin, Adrian. Elemente fundamentale de drept al comerţului

internaţional/A Severin.-Buc.:Lumina Lex,2004.-416 p.-ISBN 973-588-783-5. 

 

Mărgineanu, Gabriel. Dreptul afacerilor/G. Mărgineanu, L.Mărgineanu.-Ch.:S.n. (Tipogr. "Elena-V.I."),2004 .-721 p.-Bibliogr.: P.706-

715.-ISBN 9975-9750-2-X.

 

Вострикова, Л.Г. Финансовое право:Практикум: Учеб. пособие/Л.Г.

Вострикова.-М.:Высшая школа,2004.-120 с.-ISBN 5-06-004490-4.

 

Ярочкин, В.И. Система безопасности фирмы/В.И.Ярочкин.-3-е изд.-

М.:Ось-89,2003.-352 с.-ISBN 5-86894-759-2.

 

Mocanu, Livia. Garanţiile reale mobiliare:Rolul lor în executa-

rea obligaţiilor comerciale/L.Mocanu.-Buc.:All Beck,2004.-256 p.-Bibliogr.:P.229-239.-ISBN 973-655-514-3.

 

Ерпылева, Н.Ю. Международное банковское право:Учеб. пособие/Н.Ю.

Ерпылева.-M.:Дело,2004.-480 с.-ISBN 5-7749-0343-5.

 

Acte normative privind evaluarea obiectelor de proprietate

intelectuală=Нормативные документы об оценке объектов интеллектуальной

собсвенности/AGEPI.-Ch.:AGEPI,2004.-74 p.

 

Acte normative privind stimularea activităţii inovaţionale=Нормативные документы о стимулировании иновационной деятельности/AGEPI.-Ch.

:AGEPI,2004.-42 p.

 

Codul cu privire la Ştiinţă Şi inovare al Republicii Moldova

nr.259-XV din 15.07.2004=Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях

br. 259-XV от 15.07.2004:Monitorul Oficial al RM nr. 125-129/663 din

30.07.2004.-Ch.:S.n.,2004.-220 p.

 

Ghidul achiziţiilor publice:Ed. specială a buletinului achiziţ

iilor publice nr. 50/Min. Economiei al RM, Agenţia Naţională pentru

 

Achiziţii Publice.-Ch.,2004.-206 p.

 

 

 

2003

 

Mazilu, Dumitru. Dreptul comerţului internaţional:Partea gene-

rală: Curs/Dumitru Mazilu.-Ed. a III-a.-Buc.:Lumina Lex,2003.-511 p.-

Bibliogr.: P. 458-487.-ISBN 973-588-189-6.

 

Mazilu, Dumitru. Dreptul comerţului internaţional:Partea spe-

cială: Curs/Dumitru Mazilu.-Ed. a III-a.-Buc.:Lumina Lex,2003.-656 p.-

Bibliogr.: P. 458-487.-ISBN 973-588-214-0.

 

Mazilu, Dumitru. Dreptul comerţului internaţional:Tendinţe şi

evoluţii actuale/Dumitru Mazilu.-Ed. a III-a.-Buc.:Lumina Lex,2003.-400

p.-ISBN 973-588-725-8.

 

Buta, Gheorghe. Jurisdicţia comercială:Teorie şi jurisprudenţă/

Gheorghe Buta.-Buc.:Lumina Lex,2003.-543 p.-Bibliogr.: P. 505-520.-ISBN

973-588-669-3.

 

Angheni, Smaranda. Drept comercial pentru învăţămîntul economic/

S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica.-Buc.:Edit. Universitară,2003.-384

p.-ISBN 973-86067-9-7.

 

Dreptul comerţului internaţional:Documente/Brînduşa Ştefănescu,

Charlotte Ene, Ana Maria Lupulescu,...; ASER.-Buc.:Lumina Lex,2003.-

751 p.-ISBN 973-588-556-5.

 

Справочник по законодательству на автотранспорте/Акад. Транспорта, Информатики и Коммуникаций.-К.:Evrica,2003.-224 c.-(Инженерия,

Транспорт и Логистика).-ISBN 9975-942-17-2.

 

Infoinvent:1993-2002: Invenţii protejate în Republica Moldova=

The inventions protected in the Republic of Moldova: CD-ROM/AGEPI.-Ch.:

AGEPI,2003.-20 MB HDD.

 

Ixari, Aliona. Essential elements of business law/A. Ixari, G.

Kostiucik; The Academy of economic studies.-Ch.:Ed. ASEM,2003.-190 p.-

ISBN 9975-75-216-0.

 

Manualul examinatorului Şi inventatorului:Recomandări privind

redactarea materialelor cererii de brevet de invenţie/AGEPI.-Ch.:AGEPI,

2003.-154 p.:il.-ISBN 9975-911-28-5.

 

Cursul general de proprietate intelectuală pentru instruirea la

distanţă la Academiei OMPI/Organizaţia Mondială de Proprietate Intelec-

tuală (OMPI).-Ch.:AGEPI,2003.-116 p.

 

Некоторые аспекты охраны изобретений:Тематический сборник/AGE-

PI.-Ch.:AGEPI,2003.-124 p.-(Библиотека интеллектуальной собственности).-

ISBN 9975-911-34-X.

 

Организация патентно-лицензионной деятельности и авторское право:Учеб.-метод. пособие/Ю.Н. Дрешер.-М.:ФАИР-ПРЕСС,2003.-

245, [3] p.-(Специальный издательский проект для библиотек).-ISBN 5-

8183-0733-6.

 

 

2002

 

Stancu, Stelian. Teoria contractelor:Negocierea şi derularea

contractelor economice/Stelian Stancu; ASE Bucureşti.,2002.-541 p.-Bibliogr.: P.533-541.-ISBN 973-594-049-3.

 

Хаген, Генри. Руководящие принципы в отношении кооперативного

законодательства:Доклад на Межд. Конф. "Законодательная среда и развитие

кооперативного сектора в странах СНГ"/Генри Хаген.-СПб.,2002.-10 с.

 

Прокушев, Е.Ф.Контракты в международной торговле:Задания и методические рекомендации по выполнению контрольной работы: Для студентов

заочной формы обучения специальности "Таможенное дело"/Е.Ф.Прокушев, О.

П. Матвеева; БУПК.-Белгород:Кооперативное образование,2002.-61 с.

 

Istoria sistemului naţional de proprietate industrială în date:

1992-2002/Aut. Ştefan Gajim; AGEPI.-Chi·inău:AGEPI,2002.-48 p.-ISBN

9975-911-23-4.

 

Gribincea, Lilia. Contractul comercial de vînzare-cumpărare

internaţională/Lilia Gribincea; USM.-Chi·inău:s.n.,2002.-293 p.-Bibliogr.: P. 286-293.-ISBN 9975-932-27-4.

 

СеминаА.НБанкротство. Вопросы правоспособности должника -

юридического лица/А.Н.Семина.-М.:Экзамен,2003.-128 с.-Библиогр.: с.118-

126.-ISBN 5-94692-375-7.

 

Codul fiscal al Republicii Moldova:Cu modificări şi completări

pînă în 20 mai 2002.-Ch.,2002.-100 p.

 

Roşca, Nicolae. Dreptul afacerilor:(Scheme)/Nicolae Roşca, Sergiu Baie·.-Chi·inău:S.n.,2001.-168 p.-ISBN 9975-78-140-3.

 

Principiile aplicabile contractelor comerciale internaţionale/

Inst. Int. pentru unificarea dreptului privat.-Buc.:Lumina Lex,2002.-256

p.-ISBN 973-588-437-2.

 

Коммерческое (торговое) право:Учеб./М-во Экон. Развития и Торговли РФ; под ред. Ю.Е. Булатецкого, В.А. Язева.-M.:ИД ФБК-ПРЕСС,2002.- 960 с.-Библиогрс. 947-959.-ISBN 5-88103-047-8.

 

2001

 

 

Чернявский, П.А. Основы банковского права:Курс лекций: В двух

частях.Ч. 2/П.А. Чернявский, В.Н. Михайлова; Межд. Независимый Ун-т Молдовы.-Chi·inău:"Pontos",2001.-156 с.-ISBN 9975-938-09-4.

 

Чернявский, П.А.Основы банковского права:Курс лекций: В двух

частях.Ч. 2/П.А. Чернявский, В.Н. Михайлова; Межд. Независимый Ун-т Молдовы.-Chişinău:"Pontos",2001.-156 p.-ISBN 9975-938-09-4.

 

Petrescu, Raoul. De la faliment la reorganizare judiciară/R.

Petrescu.-Bucure·ti:Oscar Print,2001.-159 p.-ISBN 973-9264-79-4.

 

Белов, В.Н.Коммерческое представительство и агентирование (договоры)/В.Н. Белов.-Москва:("Финансы и статистика"),2001.-256 с.-ISBN5-

279-02351-5.

 

Societăţile comerciale:Reglementare, doctrină, jurisprudenţă/D.

Cărpenaru, S. David, C. Predoiu,...-Bucure·ti:ALL Beck,2001.-624 p.-

ISBN 973-655-075-3.

 

Mazilu, Dumitru. Dreptul comerţului internaţional:Partea generală: Curs/D. Mazilu.-Bucureşti:Lumina Lex,2001.-511 p.-ISBN 973-588-

189-6.

 

Mazilu, Dumitru. Dreptul comerţului internaţional:Partea specială: Curs/D. Mazilu.-Bucure·ti:Lumian Lex,2001.-656 p.-ISBN 973-588-

214-0.

Turcu, Ion.Insolvenţa comercială, reorganizarea judiciară şi

falimentul/Pricewaterhouse Coopers; I. Turcu.-Bucureşti:Lumina Lex,2001.

-447 p.-ISBN 973-588-221-3.

 

Burac, Victor. Drept bancar:Curs de lecţii/V. Burac.-Chişinău:

FEP "Tipografia Centrală",2001.-784 p.: il.-ISBN 9975-78-088-1.

 

Настольная книга коммерсанта:Законодательные и нормативные акты

о торговле и общественном питании на территории Республики Молдова/Сост.

В. Аксюк (ред.), С. Лешану, М. Чавдарь (ред.).-Кишинэу:"Vivar-Editor",

2001.-404 c.-ISBN 9975-9623-1-9.

 

Громова Н.М. Внешнеторговый контракт=Contracts in Foreigh Trade:

Учебное пособие/Всеросийская Академия Внешней Торговли; Н.М. Громова.-

Москва:Юристь,2000.-141 с.-("English for Business").-ISBN 5-7975-0249-6.

 

Roşca, Nicolae. Dreptul afacerilor:(Scheme)/Nicolae Roşca, Sergiu Baie·.-Chişinău:S.n.,2001.-168 p.-ISBN 9975-78-140-3.

 

Roşca, Nicolae. Instituţia falimentului în legislaţia Republicii

Moldova/Nicolae Roşca; Centrul de studiere şi propagare a dreptului privat.-Chi·inău:S.n.,2001.-172 p.-Bibliogr.: P. 165-169.-ISBN 9975-78-39-X.

 

Repertoriu de doctrină şi jurisprudenţă comercială:Bibliografie

de drept comercial (1990-2000)/Alcăt.: Ion Băcanu, Georgeta Băcanu, Georgiana Dănăilă,...-Bucure·ti:Lumina Lex,2001.-319 p.

 

Codul comercial romăn.-Bucure·ti:Lumina Lex,2000.-160 p.-ISBN

973-588-053-9.

 

Cum se obţine un brevet de invenţie în Republica Moldova/Republica Moldova; Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.

-Chişinău:"AGEPI",2001.-24 p.

 

Альтшуль, Григорий. Кооперативное законодательство в странах

СНГ/Альтшуль, Григорий.-Москва,2001.-32 с.-ISBN 92-2412745-2.

 

Invenţii protejate în Republica Moldova: 1993-2000=The inventions protected in the Republic of Moldova:Cereri de brevet de invenţie.

Brevete de invenţie acordate. Brevete de invenţie eliberate: CD-ROM/AGE-

PI.-Chi·inău:Copyright AGEPI,2001.

 

Бюджетное право:Учебное пособие/Под ред. проф. А.М. Никитина.-

Москва:Юнити,2001.-463 с.-ISBN 5-238-00316-1.

 

Коммерческое право:Учебник/Под ред. проф. М.М. Рассолова.-Москва:ЮНИТИ,2001.-461 с.-ISBN 5-238-00229-7.

 

Шиткина, И. С. Предпринимательские обьединения:Учебно-практичес-

кое пособие/И.С. Шиткина.-Москва:Юристь,2001.-384 с.-Предпринимательское

право.-Библиогр.: С.373-380.-ISBN 5-7975-0394-8.

 

Introducere în studiul produselor financiare derivate/John Wiley, Sons (Asia) Pte Ltd.-Buc.:Edit. Economică,2001.-240 p.-(Seria Reuters pentru educaţie financiară).-ISBN 973-590-555-8.

 

 

Правила торговли и защита прав потребителей: Правовое обеспечение: Сборник нормативных документов по состоянию на 15 апреля 2001 г./

сост. Л.П. Дашков, Г.Н. Цыкоза, Ф.Р. Шахурина.-3-е изд., доп.-M.:ИТЦ "

Маркетинг",2001.-204 с.-ISBN 5-94462-024-2.

 

 

2000

 

Olcescu, Paul C. Tratat de drept financiar şi fiscal/P.C. Olcescu,

T. Toma.-Iaşi :"Cantes",2000.-710 p.-Bibliogr.: P. 677-680.-ISBN

973-99449-5-7.

 

Petrescu, Raul. Teoria generală a obligaţiilor comerciale:Partea

generală/R. Petrescu.-Bucure·ti:Oscar Print,2000.-262 p.-ISBN 973-9264-

76-X.

 

Cîrcei, Elena. Drept comercial rom¤n: Curs pentru colegiile universitare/E. Cîrcei.-Bucure·ti:Beck,2000.-254 p.-ISBN 973-655-000-1.

 

Mattei, Ugo. Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate

U. Mattei, S. Baie·, N. Roşca.-Chi·inău:Arc,2000.-346 p.-(Colecţia

"Codex").-ISBN 9975-61-147-8.

 

Codul fiscal al Republicii Moldova:Cu modificări şi completări

pînă în 1 septembrie 2000.-Chi·inău,2000.-28 p.

 

Turcu, Ion. Insolvenţa comercială, reorganizarea judiciară şi

falimentul /I.Turcu.-Buc.:Lumina Lex,2000.-447 p.-(Pricewaterhouse Co-

opers).-ISBN 973-588-221-3.

 

Gheorghiu, Gheorghe. Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului/Gh. Gheorghiu.-Buc.:Lumina Lex,2000.-311 p.-ISBN 973-588-250-

 

 

1999

 

Codul fiscal al Republicii Moldova:Cu modificări şi completări

pînă în 1 septembrie 2000.-Chi·inău,2000.-28 p.

 

Предпринимательское (хозяйственное) право:В 2-х томах.Т. 1/Мин.

Образования РФ; Моск. Гос. Юридическая Акдемия; Отв. ред. О.М. Олей-

ник.-Москва:"Юристь",1999.-725 с.-("Institutiones").-Библиогр.: С. 687-

713.-ISBN 5-7975-0231-3.

 

Олейник, О.М.Основы банковского права:Курс лекций/О.М. Олейник.

-Москва:"Юристь",1999.-423 с.-("Institutiones").-Библиогр.: С. 416-420

(110 наим.).-ISBN 5-7975-0020-5.

 

Gisberto-Chiţu, Alberta. Contabilitatea societăţilor comerciale:

Iniţiere, monografii, studii de caz.-Bucureşti:Ed.Didactică ·i Pedago-

gică,1999.-239 p.-ISBN 973-30-9553-2.

 

Чернявский, П.А. Основы банковского права:Курс лекций: В двух

частях.Ч. 1/П.А. Чернявский, В.Н. Михайлова; Международный Независимый

Ун-т Молдовы.-Chi·inău:"Pontos",2000.-152 с.-Библиогр.: С. 146-150.-ISBN

9975-938-09-4. Волынец-Руссет, Э.Я.

 

Коммерческая реализация изобретенний и ноухау:(на внешних и внутренних рынках): Учебник/Э.Я. Волынец-Руссет.-Москва:"Юристь",1999.-326 с.-ISBN 5-7975-0113-9.

 

Owen, Lynette. Tranzacţiile privind dreptul de autor în domeniul

operelor literare:Ghid practic pentru editurile din Republica Moldova/L.

Owen; Trad.: M. Groza, Î. Filipon .-Chi·inău:ARC,1999.-149 p.-ISBN

9975-61-081-1.

 

Каленик, А. Торговое право/А. Каленик.-Кишинев,1999.-155 с.

 

Moroşanu, Gheorghe. Patronul şi juristul/Judecător Gh. Moroşanu.

-Bucure·ti:Rentrop & Straton,1999.-140 p.

 

Proprietatea industrială:Brevete de invenţie. Desenele şi modelele industriale. Topografia circuitelor integrate: Acte normative inte-

rne. Acte internaţionale.Vol. 1(17)/Alcăt.: I. Băcanu.-Buc.:Lumina Lex,

1999.-414 p.-ISBN 973-588-106-3.

 

Proprietatea industrială:Mărcile pentru produse şi servicii.

Indicaţiile geografice. Firma şi emblema socială: Acte normative inte-

rne. Acte internaţionale.Vol. II(18)/Alcăt.: I. Băcanu.-Buc.:Lumina Lex,

1999.-255 p.-ISBN 973-588-106-3.

 

Proprietatea industrială:Acte normative interne (de aplicare generală sau conexe). Cadrul instituţional.Vol. III(19)/Alcăt.: I. Băcanu.-Buc.:Lumina Lex,1999.-251 p.-ISBN 973-588-106-3.

 

Dreptul de autor ·i drepturile conexe:Acte normative interne. Acte internaţionale.Vol. IV(20)/Alcăt.: I. Băcanu.-Buc.:Lumina Lex,1999.

-205 p.-ISBN 973-588-106-3.

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 12 June 2014 14:10
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: