Visitors Counter

TodayToday147
All DaysAll Days365132
Logged In Users 2

Wrapper

Friday, 06 June 2014 10:29

 

Dreptul muncii

 

37 titl.

169 ex.

 

2014

 

Catrinici, Luminiţa. Curriculum la disciplina Dreptul muncii:Pentru spec.: 381.1 Drept/L. Catrinici; MOLDCOOP, UCCM.-Ch.:UCCM,2014.-20p.-ISBN 978-9975-114-74-5.

 

 

2012

 

Secrieru, Oxana. Litigii de muncă:Suport de curs/O. Secrieru, T.Macovei; USM, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie.-Ed.reeditată.-Ch.:USM,2012.-254 p.-ISBN 978-9975-53-135-1.

 

 

2010

 

Barbăroşie, Cătălina. Legislaţia şi politicile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă=Health ant safety at work law and policy:Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele UE/C. Bărbulescu, B. Bruckner, A. Gonciarz.-Ch.:"Elan INC" SRL,2010.-367 p.-ISBN 978-9975-66-198-0.

 

2009

 

Romandaş, Nicolai. Ghidul specialistului în sfera resurselorumane/N. Romanda·, E. Boi·teanu.-Ch.:Reclama,2009.-220 p.-Bibliogr.: p.218-220.-ISBN 978-9975-105-25-5.

 

Шалагина, М.А. Защита прав работников торговли:Практ. пособие/М.А. Шалагина.-М.:ИТК "Дашков и К",2009.-296 p.- .-Библиогр.: с. 290-294.-ISBN 978-5-394-00035-5.

 

 

2008

 

Codul muncii al Republicii Moldova:cu ultimele modificari sicompletari septembrie 2008/Parlamentul RM.-Ch.:Lavilat-Info SRL,2008.-115 p.-ISBN 978-9975-4015-7-9.

 

2007

 

Romandaş Nicolai. Dreptul muncii:Manual/N. Romanda·, E. Boişteanu.-Ch.:S.n.,2007.-404 p.-ISBN 978-9975-900-74-4.

 

 

2006

 

Panainte, Septimiu Vasile. Contractul individual de muncă:Prac-tică judiciară/S. V. Panainte.-Ch.:Ed. Hamangiu,2006.-284 p.-ISBN 973-8957-01-X.

 

2005

 

Donos, Evlampie. Dreptul muncii.Vol.1/E. Donos; ASEM.-Ch.:D.E.P.ASEM,2005.-320 p.-ISBN 9975-75-281-0.

Donos, Evlampie. Dreptul muncii:Convenţii ale Organizaţiei Inte-rnaţionale a Muncii ratificate de Parlamentul RM.Vol.2/E. Donos; ASEM.-Ch.:D.E.P. ASEM,2005.-336 p.-ISBN 9975-75-286-1.

 

Codul muncii al Republicii Moldova:cu ultimele modificări şi completări: octombrie 2005/Parlamentul RM.-Ch.:S.C. "Lavilat-Info",2005.-104 p.

 

Codul penal al Republicii Moldova:Legea RM Nr. 985-XV din 18 apr. 2002: cu modificări ·i completări la data 15 sept. 2005.-Ch.:"Ele-na-V.I." SRL,2005.-112 p.

 

2004

 

Трудовые споры:Учеб.-практ. пособие/под ред. А.М. Куренного, Б.И. Сосна; Акад. Права Молдовы.-Кишинев:Reclama,2004.-254 c.-Библиогр.:С. 250-254.-ISBN 9975-932-83-5.

 

Codul muncii al Republicii Moldova:În vigoare din 1 octombrie2003.-Ch.:S.n.,2004.-96 p.

 

Codul muncii al Republicii Moldova.-Ch.:Iulian,2004.-96 p.-(Biblioteca juristului).-ISBN 9975-922-65-1.

 

Трудовой кодекс Республики Молдова:Закон РМ Nr. 154-XV от 28марта 2003: изменен ZP28/13.02.04, MO39-41/05.03.04 cm.226. Поправка MO204/26.09.03, cm. 6/Парламент РМ.-K.:F.E.P."Elena-V.I.",2004.-127 p.

 

Вифлемский, А.Б. Трудовые отношения в ДОУ/А.Б.Вифлемский, О.В.Чиркина.-М.:Творческий Центр "Сфера",2004.-141 с.-(Библиотека руководи-теля ДОУ).-ISBN 5-89144-359-7.

 

Трудовой кодекс Республики Молдова:Закон РМ Nr. 154-XV от 28 марта 2003: изменен ZP28/13.02.04, MO39-41/05.03.04 cm.226. Поправка MO204/26.09.03, cm. 6/Парламент РМ.-K.:Elena-V.I.,2004.-127 p.

 

2003

 

Скачкова, Г.С. Договоры о труде в сфере кооперации:Учеб. посо-бие/Г.С.Скачкова; Академический правовой Университет.-М.:МЗ Пресс,2003.-107 с.-ISBN 5-94073-051-5.

 

Mesagerul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova: Codul muncii al Republicii Moldova=Вестник Министерстватруда и социальной защиты Республики Молдова: Трудовой кодекс РеспубликиМолдова/Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova;red. L.Arsene .-Ch.:S.n.,2003.-282 p.

 

Codul muncii al Republicii Moldova=Трудовой кодекс Республики Молдова.-Ch.:Cartier,2003.-680 p.-(Cartier juridic).-ISBN 9975-79-244-8.

 

Piaţa muncii:Buletin informativ.Nr.3/Min. muncii şi protecţiei sociale al RM, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.-Ch., 2003.-192 p.

 

2002

 

Romandaş, Nicolai. Problemele teoriei şi practicii ce ţin deîncheierea, suspendarea ·i modificarea contractului individual de muncă:Specialitatea 12.00.05-Dreptul muncii, dreptul asigurării sociale:Auto-referatul tezei de doctor în drept.-Chi·inău,1999.-26 p.

 

Romandaş, Nicolai. Problemele teoriei şi practicii ce ţin de încheierea, suspendarea şi modificarea contractului individual de muncă:Specialitatea 12.00.05-Dreptul muncii, dreptul asigurării sociale:Auto-referatul tezei de doctor în drept.-Chişinău,1999.-26 p.

 

2001

 

Сосна, Б.И.; Горелко, Н.А. Трудовое право Республики Молдова:Научно-практическое пособие/Отв. ред. Т. Капша, др. права.-Кишинэу,2001.-240 с.-Библиогр.: С. 239-240 .-ISBN 9975-900-62-3.

 

Sosna, Boris. Contractul individual de muncă. Legislaţie:Îndrumar/B. Sosna.-Chi·inău:Cartier juridic,2001.-335 p.-ISBN 9975-79-130-1.

 

Сосна, Б.И. Трудовое право Республики Молдова:Научно-практическое пособие (с комментариями отдельных норм КЗоТа РМ)/Б.И. Сосна, Н.А.Горелко.-Кишинэу:Reclama,2001.-240 c.-ISBN 9975-900-62-3.

 

Сосна, Б.И. Возмещение материального и морального ущерба.:Справочное, практическое пособие/Б.И. Сосна, Н.А. Горелко.-Кишинев,2002.-72с.-ISBN 9975-900-83-6.

 

2000

 

Ершов,В.В.;Ершова Е.А. Трудовой договор:учебно-практическое пособие/В.В.Ершов;Е.А.Ершова.-2-ое изд.-Москва:Дело,2000.-352 с.-ISBN 5-7749-0128-9.

 

Ţiclea, Alexandru. Soluţionarea conflictelor de muncă/A. Ţiclea, C. Tufan.-Bucure·ti:Lumina Lex,2000.-318 p.-ISBN 973-588-290-6.

 

1999

 

Codul muncii al Republicii Moldova cu modificari şi completari pîna în 15 octombrie 1999.-Chi·inau:USM,1999.-110 p.

 

Ţichindelean, Marioara. Încetarea contractului individual de muncă/Un-tea "Lucian Blaga"; M. Ţichindelean.-Bucure·ti:Lumina Lex,1999. -287 p.-ISBN 973-588-179-9.

 

Alt, Horst Michael. Reglementarea juridică a salarizării premiale în ramura de construcţii în condiţiile concurenţiale:Specialitatea12.00.05-dreptul muncii, dreptul asigurărilor sociale:Autoreferatul tezei de doctor în drept.-Chi·inău,1999.-24 p.

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 12 June 2014 14:08
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: