Visitors Counter

TodayToday155
All DaysAll Days365140
Logged In Users 2

Wrapper

Thursday, 12 June 2014 10:06

 

Drept international privat

 

177 exemplare,

39 titluri

 

2014

 

    Ciubuc, Liliana. Curriculum la disciplina Drept privat roman:Pentru spec.: 381.1 Drept/L. Ciubuc; MOLDCOOP, UCCM.-Ch.:UCCM,2014.-20 p.-

ISBN 978-9975-114-75-2.

 

    Mîţu, Gheorghe. Reprezentarea şi intermedierea în dreptul privat:Studiu monografic/Gh. Mîţu.-Ch.:S.n.,2014.-386 p.-ISBN 978-9975-

4276-1-6.

2012

 

    Mihalache, Iurie. Dreptul privat roman:Note de curs/Iu. Mihalachi.-Ch.:Litera AVN,2012.-268 p.-Bibliogr.: p. 267-268.-ISBN 978-9975-

74-349-5.

2011

 

    Dandara, Liliana. Curriculum la disciplina Drept civil. Drepturi

reale:Pentru studenţii spec. 381.1 Drept/L. Dandara; MOLDCOOP, UCCM.-Ch.:

UCCM,2011.-36 p.-ISBN 978-9975-4198-5-7.

 

2009

 

    Babără, Valeriu. Drept internaţional privat/V. Babără.-Ed. a 3-a.-Ch.:Elena-V.I. SRL,2009.-417 p.-ISBN 978-9975-106-37-5.

 

2006

 

    Volcinschi, Victor. Drept privat roman:Curs de prelegeri/V. Vol-

cinschi, E. Cojocari; USM.-Ch.:Business-Elita,2006.-244 p.-Bibliogr. p.

243-244.-ISBN 978-9975-4002-3-7.

 

    Курноскина, О.Г. Сделки с недвижимостью/О.Г. Курноскина.-2-е

изд., перераб. и доп.-М.:ЮСТИЦИНФОРМ,2006.-221 p.-(Деловая библиотека).-

Библиогр.: с. 219-220.-ISBN 5-7205-06-92-6.

 

    Urs, Iosif Robi. Drepturile reale:Prezentare teoretica, prezentare practico-aplicativa: doctrina, spete, intrebari si exercitii, vocabular, teste grila/I.R. Urs.-Buc.:Ed. Universitara,2006.-382 p.-ISBN

973-749-083-5.

 

2005

 

    Cojocari, Eugenia. Drept civil:Dezmembrămintele dreptului de

proprietate/E. Cojocari, L. Dandara;UCCM.-Ch.:Bons Offices,2005.-144 p.-

ISBN 9975-929-27-3.

 

    Dandara, Liliana. Uzufructul - dezmembrămînt al dreptului de

proprietate/L.Dandara.-Ch.:S.n.,2005.-178 p.-Bibliogr.: P.169-176.-ISBN

9975-929-87-8.

 

2004

 

    Filipescu, Ion P. Tratat de drept internaţional privat/Ion P.Filipescu; Andrei I. Filipescu.-Buc.:Monitorul oficial,2004.-440 p.-Bibliogr.: P. 436-439.-ISBN 973-567-427-0.

 

    Pena, Adriana. Accesiunea imobiliară şi uzucapiunea:Culegere de

practică judiciară/A.Pena.-Ed. a II-a.-Buc.:All Beck,2004.-200 p.-ISBN

973-655-605-0.

 

    Бузу, Ольга. Оценка недвижимого имущества:социально-экономические, правовые и политические аспекты/О.Бузу, В.Гуцу, Д.Гуцу: ГАЗОК.-К.:

НИЭИ,2004.-75 с.

 

    Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

nr.259-XV din 15.07.2004=Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях

br. 259-XV от 15.07.2007:Monitorul Oficial al RM nr. 125-129/663 din

30.07.2004.- Ch. :S.n.,2004.-220 p.

 

2003

 

    Drept civil. Drepturi reale:Note de curs/E. Cojocari, M. Cu·

mir, C. Ciobanu, V. Cojocari; Inst. Nistrean de Econ. şi Drept din Moldova.-Ch.:S.n.,2003.-180 p.-Bibliogr.: P. 161-166.-ISBN 9975-9631-6-1.

 

    Новицкий, И.Б. Римское право:Учеб./И.Б.Новицкий; МГУ им. М.В.

Ломоносова.-М.:Зерцало-М,2003.-256 с.-ISBN 5-94373-010-9.

 

    Greceanu-Coco·, Virginia. Ghidul practic al administratorului-

contabil de imobil/V. Greceanu-Coco·.-Buc.:Lucman,2003.-352 p.-ISBN 973-

8465-37-0.

 

    Carss-Frisk, Monica. Dreptul la proprietate:Ghid privind punerea

în aplicare a art.1 al Protocolului nr. 1 al Convenţiei europene pentru

Drepturile Omului.Nr. 4/M. Carss-Frisk; Consiliul Europei.-Ch.:S.n.,

2003.-52 p.-(Manuale privind drepturile omului).

 

2002

 

    Ţuţuianu, Constantin. Secularizarea averilor mănăstire·ti la

rom¤ni:Autoreferatul tezei de dr. în Drept: Specialitatea: 12.0001 - Teoria statului ·i dreptului/Constantin Ţuţuianu; USM.-Chişinău,2002.-20

p.

 

    Bontea, Oleg. Drept interna∙ional privat:Note de curs/Oleg Bontea; Univ. de Criminologie.-Chişinău:Centrul ed. al Univ. de Criminologie,2002.-184 p.-ISBN 9975-9620-6-8.

 

    Adam, Ioan. Drept civil. Drepturile reale/Ioan Adam.-Bucure·ti:

ALL BECK,2002.-805 p.-("Juridica").-¤.-ISBN 973-655-206-3.

 

    Molcu∙, Emil. Drept roman:Curs pentru învăţămîntul la distanţă.

Cartea I/Emil Molcu∙, Nicolae Topîrceanu; Univ. "Titu Maiorescu".-Buc.:

Edit. Univ. "Titu Maiorescu",2002.-143 p.-ISBN 973-99098-3-3.

 

    Molcu∙, Emil. Drept roman:Curs pentru învăţămîntul la distanţă.

Cartea II/Emil Molcu∙, Nicolae Topîrceanu; Univ. "Titu Maiorescu".-Buc.:

Edit. Univ. "Titu Maiorescu",2002.-162 p.-ISBN 973-99098-4-1.

 

    Горемыкин, В.А. Экономика недвижимости:Учебник/В.А. Горемыкин.-

Изд. второе, перераб. и доп.-Москва:Издательско-книготорговый центр "

Маркетинг",2002.-804 с.-ISBN 5-94462-050-1.

 

    Горемыкин, В.А. Экономика недвижимости:Учебник/В.А. Горемыкин.-

Изд. второе, перераб. и доп.-Москва:Издательско-книготорговый центр "

Маркетинг",2002.-804 с.-ISBN 5-94462-050-1.

Anghel, I.M. Dreptul roman:(man.)/I.M. Anghel.-Ed. a IV-a rev. şi

adăujită.-Buc.:Lumina Lex,2002.-444 p.-ISBN 973-588-288-4.

 

2001

 

     Volcinschi, Victor. Dreptul privat român:(Scheme)/Centrul de

studiere şi propagare a dreptului privat; V. Volcinschi, S. Baieş, N.

Ro·ca.-Chişinău,2001.-87 p.-ISBN 9975-78-120-9.

 

    Căpăţînă, Octavian. Dreptul transporturilor:Partea specială/

Octavian Căpăţînă.-Bucure·ti:Lumina Lex,2001.-631 p.-ISBN 973-588-197-7.

 

Căpăţînă, Octavian. Dreptul transporturilor:Partea generală/

Octavian Căpăţînă, Gheorghe Stancu.-Bucure·ti:Lumina Lex,2001.-366 p.-

ISBN 973-588-197-7.

 

    Mocanu, Elena. Garantarea executării obligaţiilor prin ipotecă=

Spec. 12.00.03 - Dreptul civil, dreptul familiei:Autoref. al tezei de

dr. în drept:/E. Mocanu; USM.-Chi·inău,2001.-29 p.

 

    Acostioaei, Constantin. Elemente de drept pentru economişti/

Constantin Acostioaei.-Bucure·ti:ALL BECK,2001.-352 p.-("Juridica").-

ISBN 973-655-129-6.

 

    Protecţia patrimoniului:Culegere de legi şi convenţii/Asociaţia

Naţională a tinerilor istorici din Moldova.-Chişinău:Pontos,2001.-160 p.-

ISBN 9975-938-31-0.

2000

 

    Раушер, Антон. Частная собственность в интересаx человека труда:

Ее значение для личной свободы и социального порядка/А. Раушер.-М.:

Дело,1994.-64 с.-(Ordo socialis).-ISBN 5-85900-074-X.

 

    Иванов, В.В. Все об ипотеке/В.В. Иванов.-М.:МТ-ПРЕСС,2000.-240

с.-ISBN 5-86567-024-8.

 

    Звеков, В.П. Международное частное право:Курс лекций/В.П. Звеков.-Москва:"Норма",2000.-667.-ISBN 5-89123-269-3.

 

    Дарауше, Самид А.М. Регулирование брачно-семейных отношений в

международном частном праве:Автореф. диссертации на соиск. уч. ст. др.

права: Спец.12.00.03 - Гражданское право. Семейное право. Международное

частное право/С.А.М. Дарауше; Мин. Обр. и Науки; ГУМ.-Кишинэу:2000.-20

с.

1999

 

    Nguven, Van. Reglementarea juridice a relaţiilor de decontări

internaţionale. Cambie-cec-acreditiv:Specialitatea 12.00.03 Dreptul civil, dreptul familiei, procesul civil, dreptul internaţional privat:

Autoreferatul tezei de doctor √n drept.-Chişinău:USM,1998.-21 p.

 

    Покровский, И.А Основные проблемы гражданского права/Моск. Гос.

Ун.-т им. М.В. Ломоносова, Кафедра Гражданск. права юрид. фак.-та; И.

А. Покровский.-Москва:"Статут",1998.-353 с.-("Классика Российской Цивилистики").-Библиогр.: С. 343-348(47 наим.).-ISBN 5-89398-015-8.

 

 

 

Last Updated on Thursday, 12 June 2014 14:01
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: