Wrapper

Monday, 03 February 2020 15:11

 

Model al profesionalismului

   

        Pedagog cu o bogată experienţă, dl Simion Mustaţă, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar este cunoscut ca un profesionist, competent, ambiţios şi neastâmpărat, cu verticalitate faţă de viaţa, care munceşte cu asiduitate şi dragoste, reuşeşte în permanenţă să cucerească respectul şi stima mediului universitar, se află într-o armonie perfectă cu sine. Este înzestrat cu un har specific, are mereu spirit inovator, este exigent, deschis, calm şi răbdător, corect în luarea deciziilor, nostalgic cu dor de locul unde s-a născut şi a copilărit. Domeniul intereselor ştiinţifice include: dezvoltarea învăţământului în Republica Moldova, bazele pedagogice ale modelului integrat al reformei educaţionale, management educaţional, sistemul de management al calităţii etc.

     Omul se  defineşte prin faptele, calităţile şi capacităţile sale. Odată cu trecerea anilor se conturează tot mai clar rodul muncii. La onorabila vârsta de 80 ani dl Simion Musteaţă vine cu realizari de valoare, recunoscut şi apreciat in domeniul ştiinţific şi cel universitar. Configurat, de-a lungul anilor, a reuşit să valorifice eficient aptitudinile, ocupând un loc distinct şi binemeritat, în istoria Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova, fiind unul dintre fondatorii ei. Dumnealui face parte din pleiada intelectualilor de elită şi este un model al prezentului, care continuă să îmbine armonios activitatea de cercetare ştiinţifică şi practică, este sprijin bun al studenţilor şi profesorilor în orientarea şi proiectarea carierei, în identificarea oportunităţilor educaţionale şi profesionale. Cu abilităţi mari de manager se manifestă ca o personalitate remarcabilă în evoluţia învăţământului şi al vieţii culturale în mediul universitar.

    Este oportun să cunoaştem despre activitatea profesorului Simion Musteaţă. S-a născut la 19 decembrie 1940, în s. Peceşte, raionul Rezina. Primele lecţii de viaţă au fost ale părinţilor, buneilor, rudelor, sătenilor, lecţii simple de comportament, onestitate, relaţii omeneşti, ca mai apoi, şcoala tradiţională să pună baza formării celor şapte ani de acasă, caracterului, setea de cunoştinţe, personalităţii. A studiat la şcoala medie incompletă din satul natal (7 clase, 1947-1954), apoi la şcoala medie din s. Ignăţei (1954-1957). Absolvind Facultatea Pedagogia Învăţământului Primar şi Muzică a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1957-1961), continuă studiile la Facultatea de fizică şi matematică a Universităţii de Stat din Moldova (1964-1970).

      Cariera profesională începe la Şcoala-internat din Tiraspol în calitate de educator, apoi învăţător la clasele primare (1961-1962). După serviciul militar de 2 ani activează la Şcoala medie nr. 22 din Chişinău (actualmente Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, învăţător la clasele primare şi profesor de matematică (1964-1980). În perioada 1967-1972 exercită funcţia de metodist, şef al cabinetului metodic, şef al Direcţiei raionale de învăţământ „Frunze” din Chişinău. Ulterior activează în cadrul Ministerului Învăţământului, exercitând funcţia de şef de Direcţie şcoli (1972-1988), vice ministru (1988-1990) şi prim-vice ministru (1998-2001; 1994-1997); şef al Direcţiei probleme sociale la Cancelaria de Stat a Guvernului (1990-1994; 2000-2001); consilier principal de stat al prim-ministrului (1997-1998); consultant principal în Comisia pentru protecţie socială, sănătate şi familie în Parlament (2001-2003).

    Concomitent cu activitatea profesională urmează şcoala doctorală la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Pedagogie (actualmente Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei), Specialitatea management educaţional. Insistenţa şi munca ştiinţifică se soldează cu succes în susţinerea tezei de doctor în pedagogie cu tema „Bazele pedagogice ale modelului integrat al reformei educaţionale” (1996).

       Contribuţia în procesul educaţional lasă amprenta substanţială începând cu anul 2004, când îşi începe  activitatea la Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova (UCCM), ca prorector pentru activitatea didactică şi asigurarea calităţii (2004-2016), consilier al rectorului (2016-prezent), coordonator şi vicepreşedinte al Sistemului de Asigurare a Calităţii. Coordonează implementarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în cadrul UCCM (2006-prezent) în baza standardului ISO 9001:2000, certificat extern în 2009 de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii în parteneriat cu IQNet (The International Certification Network), fiind ulterior recertificat multiplu, iar din 2018 UCCM devine prima universitate cu reconfirmarea recertificării externe a SMC în baza ultimului standard internaţional ISO 9001:2015. 

        Urmează o serie de cursuri de instruire în Republica Moldova, precum şi în străinătate: „Problemele organizării şi finanţării învăţământului” la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor de Conducere din Moscova (1981, 1990); „Problemele elaborării curriculumului şi finanţării învăţământului”, Magdeburg-Rostoc, Germania (1996); „Elaborarea curriculumului bazat pe obiective”, Olanda, Anglia (1999); „Arta dirijării. Roluri manageriale”, Centrul Educaţional „Prodidactica”, Chişinău (1999); „Elaborarea proceselor Sistemului de Management al Calităţii conform SMEN–ISO 9001–2002” (2005); „Managementul curricular şi managementul calităţii”, Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova (2006); „Tehnologii interactive de predare-învăţare-evaluare”, Centrul Educaţional „Prodidactica”, Chişinău (2007); „Documentarea şi implementarea modificărilor ISO 9001 introduse de ISO 9001:2008”, S.C.Prisma Quality Sistems S.R.L (2009); „Dezvoltarea parteneriatului între universităţile şi intreprinderile din Republica Moldova”, Proiectul Tempus JPHES-144544-2008, Franţa, Belgia (2009); „Practici a instituţiilor europene în implementarea e-leariningului” (2012); „Creation reseau universites numeriques thematiques en sciences economiques en Moldavie” (CRUNT), Proiectul Tempus I-2011-I-FR, Italia, Spania (2012); „Utilizarea mijloacelor informaţionale de comunicare în învăţământ”, Universitatea Tehnică din Moldova (2013); „Formarea evaluatorilor interni în domeniul învăţământului superior pentru programele de drept din Republica Moldova”, ARACIS, Universitatea de Stat din Moldova (2014). A fost atestat conform hotărârii Guvernului în calitate de consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I, rangul întâi.

            Participă activ la reforma învăţământului contribuind în mod substanţial la elaborarea documentelor conceptuale şi normative din învăţământ: coordonatorul primei concepţii „Dezvoltarea învăţământului în Republica Moldova” (1994), „Învăţământul preşcolar” şi „Învăţământul primar”; coordonatorul proiectului Legii învăţământului (1995); Programul naţional de dezvoltare a învăţământului. 

          De asemenea coordonează proiectul „Reforma învăţământului general în Republica Moldova” aprobat de Parlament (1996) şi implementat în întreaga ţară (1997-2003). Datorită acestui proiect s-a reuşit să repună învăţământul pe obiective centrate pe educaţie (elev), s-a făcut o reformă curriculară, s-au perfecţionat toate cadrele din învăţământul preuniversitar, s-au elaborat manuale axate pe obiective de instruire, pe alte repere s-a pus evaluarea rezultatelor şcolare. S-a purces şi la mai multe proiecte: în gradinitele de copii „Educaţie timpurie (în colaborare cu instituţiile de învăţământ din România), „Pas cu pas”, învăţământul de alternativă, şcoala „Valdorf” şi „Montessori”, a fost încurajat învăţământul privat, s-a pus fundamentul organizării şi desfăsurării învăţământului liceal, s-a reuşit sincronizarea învăţământului din Republica Moldova cu cel european.

          Prin munca asiduă, pe parcursul activităţii sale merită a fi menţionat, că a reuşit sa-şi înscrie numele pe un şir de lucrări ştiinţifice şi didactico-metodice. Este autor/coautor de manuale şcolare, precum: „Matematica: Manual experimental pentru cl. a II-a (1994), „Matematica cl. a III-a: Material suplimentar pentru instruirea diferenţiată. Teste de evaluare formativă şi sumativă” (1996), „Matematica cl. I. Partea a II-a” (1997), „Matematica cl. a II-a” (1998), „Математика I класс. Часть I” (1998), „Математика I класс. Часть II” (1998), „Matematica cl. I. Partea I-a, ed. a II-a” (1999), „Matematica: Manual pentru cl. a IV-a” (2004) etc. A elaborat „Jocuri didactice matematice. Exerciţii şi probleme pentru cl. I-a” (1996), „Materiale didactice şi ghidul profesorului pentru clasele I-IV”, „Curriculum de bază” (1996), „Математика в I-IV классах: Методическoе пособиe для учителя” (1999), „Оценка результатов обучения: Методическое пособие” (2001) etc.

      Nu putem trece cu vederea şi colaborarea cu alţi autori în cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile din Moldova” (1444544 Tempus 2008-FP-JPNES), la care au elaborat şi adaptat la condiţiile UCCM „Ghidul privind elaborarea şi susţinerea tezelor/proiectelor de licenţă” şi „Ghidul privind elaborarea şi susţinerea tezelor de master” (2011). Este preşedintele comisiei pentru curriculum universitar. A elaborat şi a predat cursurile universitare: „Managementul resurselor umane”, „Metodologia şi tehnologia cercetărilor ştiinţifice”, „Management educaţional”, „Evaluarea rezultatelor şcolare”, Pedagogie”, „Psihologie” etc. Semnează peste 70 de articole ştiinţifice şi metodico-ştiinţifice.

      Meritele profesorului au fost apreciate prin menţiuni şi distincţii de stat: Eminent al Învăţământului din Republica Moldova (1974), Eminent al Învăţământului din URSS (1978), Ordinul ”Drapelul Roşu de Muncă” (1986), Ordinul ”Gloria Muncii” (2013).

     Remarcând rezultatele activităţii dlui Simion Musteaţă, am încercat să accentuăm cu admiraţie, apreciere şi recunoştinţă, că dlui prin activitatea sa  şi-a realizat toate visele. Graţie profesionalismului şi devotamentului lui în domeniul educaţiei, rămâne doar, să-i dorim ca roadele muncii depuse să se întruchipeze în succesele cadrelor didactice şi ale studenţilor, să le înnobileze spiritele în baza valorilor general umane, să devină mai puternici şi mai responsabili in tot ce-şi propun să facă. Ne exprimăm gratitudinea pentru îndelungata şi prestigioasa activitate.  Dorim multă sănătate, forţă mereu regeneranţă, putere de voinţă, bucurii şi succese deosebite în continuare. 

La mulţi ani Domnule Profesor!

 

                                      Raisa Şveţ, Şef Biblioteca UCCM

    Elena BALINSCHI, Şef secţie Cercetare bibliografică, BNRM

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 15 December 2020 20:42
 
 

Caută carte...

Căutare: 
Autori: 
Titlu: